کیفیت حاکمیت شرکتی درونی و بیرونی، عدم تقارن اطلاعاتی و نگهداشت وجه نقد: افزایش یا کاهش ارزش شرکت؟

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: با توجه به متفاوت بودن کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های مختلف، انتظار می‌رود کیفیت حاکمیت شرکتی بیرونی و درونی قوی و ضعیف در شرکت‌های مختلف، بر کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر متفاوتی داشته باشد. پژوهش حاضر نقش کیفیت حاکمیت شرکتی را بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بررسی کرده است.
روش: در این پژوهش کیفیت حاکمیت شرکتی از دو بعد درونی و بیرونی سنجیده شده است. همچنین برای اندازه‎گیری عدم تقارن اطلاعاتی که نقش تعدیلگری دارد از سه معیار مختلف استفاده شده است. داده­های استفاده شده در پژوهش مربوط به 106 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال‎های 1386 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه‎ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است.
یافته‎ها: در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حاکمیت شرکتی قوی (ضعیف) بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت تأثیر مثبت (منفی) و معناداری دارد؛ این نتایج نه تنها با لحاظ‎ کردن دو بعد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی به‎‎صورت مجزا به تأیید رسید، بلکه با تلفیق ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی نیز تأیید شد.
نتیجه‎گیری: در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی مانع از بروز هزینه‎های نمایندگی می‎شود و از این طریق ارزش شرکت افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal and External Corporate Governance Quality, Information Asymmetry and Cash Holdings:Increase or Decrease in the Firm Value?

نویسندگان [English]

  • Samira Joudi 1
  • Gholamreza Mansourfar 2
  • Hamzeh Didar 3
1 MSc., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University,Urmia, Iran
3 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Objective: Due to the different levels of corporate governance quality in different companies, it is expected that the quality of external and internal corporate governance in different companies will have a different effect on the reduction of agency problems and information asymmetry. This research investigates the role of corporate governance quality on the relationship between cash holdings and firm values when information asymmetry exists.
Methods: In this research, the quality of corporate governance has been measured from both internal and external dimensions. Also, to measure information asymmetry, that has a moderator role, three different criteria have been used. The data set includes 106 listed companies of the Tehran stock Exchange within the period 2007 to 2016. Multiple regression models are utilized to test the hypothesis.
Results: In the presence of information asymmetry, the higher (lower) quality of corporate governance would have a significant and positive (negative) effect on the relationship between cash holdings and firm values. These results were confirmed not only by considering the separated internal and external dimensions of corporate governance but also by integrating both dimensions.
Conclusion: In the presence of information asymmetry, strong corporate governance mechanisms will prevent the agency costs and firm value will increase

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal and external corporate governance quality
  • Information Asymmetry
  • Agency Costs
  • Cash Holdings
  • Firm Value
آقایی، محمد علی؛ احمدیان، وحید؛ سفید گران، میرسعید (1396). ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد و ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ. مجله علمی پژوهشی دانش حسابداری مالی، 4 (4) 1-22.
باباجانی، جعفر؛ عبدی، مجید (1389). رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‎ها. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، 3(2)، 65- 85.
جهانگرنیا، حسین؛ رهنمای رود پشتی، فریدون؛ وکیلی‎فرد، حمید رضا (1396). تأثیر کیفیت افشای رویه های حسابداری انتقادی بر عدم تقارن اطلاعاتی. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 10(33)، 1- 12.
حساس یگانه، یحیی؛ سلیمی، محمد جواد (1390). مدلی برای رتبه‎بندی حاکمیت شرکتی در ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 8 (30)، 1- 35.
دیدار، حمزه؛ منصورفر، غلامرضا؛ زارع، الهام (1396). بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا با تأکید بر نقش تعدیل‎کننده رقابت بازار محصول در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، 9 (1)، 97- 118.
رحیمیان، نظام‎الدین؛ صالح‎نژاد، سید حسن؛ سالکی، علی (1388) رابطه میان برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 5 (16)، 71- 86.
رضائی، فرزین؛ قاسمی، رحیم؛ کارگر، الهه؛ آدوسی، حسین (1392). بررسی تأثیر توزیع وجه نقد، اندازه شرکت و خطای پیش‎بینی جریان‎های نقد آتی. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 20 (1)، 77- 92.
شعری آناقیر، صابر؛ حساس یگانه، یحیی؛ سدیدی، مهدی؛ نره ئی، بنیامین (1395). ارتباط حاکمیت شرکتی و ابعاد آن با کارایی سرمایه‎گذاری شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(52)، 9- 36.
صفری گرایلی، مهدی؛ بالارستاقی، عالیه (1393). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(47)، 93- 112.
قربانی نسب، فاطمه؛ خان محمدی، محمد حامد (1397). تبیین تأثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر توانایی پیش‎بینی جریان‎های نقد آتی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، 7 (29)، 189-  202.
قربانی، سعید؛ عدیلی، مجتبی (1391). نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی. مجله دانش حسابداری، 3 (8)، 131- 149.
گرد، عزیز؛ محمدی، منصور؛ گل دوست، مجید (1394). بررسی رابطه بین ویژگی‎های حاکمیت شرکتی و وجه نقد نگهداری شده. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22 (2)، 263- 278.
معبادی، مجید؛ عبدلی، محمد رضا؛ دهدار، فرهاد؛ دارایی، محسن (1393). ارتباط بین نگهداشت نقدینگی و ارزش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 14(55)، 151- 174.
نیکبخت، محمد رضا؛ طاهری، زهرا (1393). بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21 (1)، 109-126.‎
References
Aghaei, M. A., Ahmadian, V., &  sefidgaran, S. (2018). The impact of Environment complexity and dynamic on the relationship between earnings management and information asymmetry. A Quarterly Journal of Empirical of Financial Accounting, 4(4), 1-23.
(in Persian)
Ajina, A., Sougne, D., & Lakhal, F. (2015). Corporate disclosures, information asymmetry and stock-market liquidity in France. Journal of Applied Business Research, 31(4), 1223-1238.
Allen, F. J., & Gale, D. (2000). Corporate Governance and Competition, Corporate Governance Theoretical and Empirical Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge.
Babajani, J., &  Abdi, M. (2010). Relationship between Corporate Governance and Enterprises Taxable Prof. Journal of Financial Accounting Researches, 3(2), 65-86. (in Persian)
Balasubramanian, N., & George, R. (2012). Corporate governance and the Indian institutional context: emerging mechanisms and challenges in conversation with K.V. Kamath, Chairman, Infosys and ICICI Bank. IIMB Management Review, 24(4), 215-233.
Banks, E. (2004). Corporate Governance Financial Responsibility, Controls and Ethics. Palgrave Macmillan.
Bates, T. W., Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2009). Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to? Journal of Finance, 64(5), 1985–2021.
Bhot, K. U., Chen, Y., Jebran, Kh., & Bhutto, N, A. (2018). Corporate governance and firm value: a comparative analysis of state and non-state owned companies in the context of Pakistan. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, 18(6), 1196-1206.
Boubaker, S., Derouiche, I., & Nguyen, D. (2013). Does the board of directors affect cash holdings? A study of French listed firms, Journal of Management & Governance, 19(2), 341-370.
Cai, J., Liu, Y., Qian, Y., & Yu, M. (2015). Information Asymmetry and Corporate Governance. Quarterly Journal of Finance, 5(3), 1-38.
Cai, J., Lui, Y., Qian, Y. (2009). Information asymmetry and Corporate Governance. p. 1-35. Available at: http://www. Ssrn. Com.
Chan, K., Hameed, A., & Kang, W. (2013). Stock price Synchronicity and Liquidity. Journal of Financial Markets, 16(3), 414-438.
Cheng, P., Man, P., & Yi, C. H. (2013). The impact of product market competition on earnings quality. Accounting and Finance, 53, 137-162.
Chhaochharia, V., Grullon, G., Grinstein, Y., & Michaely, R. (2012). Product market competition and agency conflicts: Evidence from the Sarbanes Oxley law. Working paper, University of Miami, Rice University, and Cornell University. http:// ssrn.com/ abstract = 1109225.
Cormier, D., Sylvain, H., & Marie, L. (2013). The incidence of earnings management on information asymmetry in an certain environment: Some Canadian evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22(6), 26– 38.
Cueto, D. C. (2009). Market Liquidity and Ownership Structure with weak protection for minority shareholders: evidence from Brazil and Chile.
Dey, A. (2008). Corporate Governance and Agency Conflicts. Journal of Accounting Research, 46(5), 1143-1181.
Didar, H., Mansourfar, Gh. R. & Zare, E. (2017). The impact of corporate governance quality on disclosure quality with emphasis on moderating role of product market competition in firms listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Rechearches, 9(1), 97-118. (in Persian)
Drobetz, W., & Grüninger, M. C. (2007). Corporate cash holding: Evidence from Switzerland. Swiss Society for financial Market Research, 65(7), 599-634.
Drobetz, W., Grüninger, M. C., & Hirschvogl, S. (2010). Information asymmetry and the value of cash. Journal of Banking and Finance, 34(9), 2168–2184.
Durnev, A., & Kim, E, H. (2005). To Steal or not to steal: firm attributes, legal environment and valuation. Journal of financial Economics, 13(3), 126-142.
Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 3(33), 30–56.
Ferreira, M. A., & Vilela, A. S. (2004). Why do firms hold cash? Evidence from EMU countries. European Financial Management, 10(2), 295–319.
Gertner, R., Gibbons, R., & Scharfstein, D. S. (1988). Simultaneous signaling to the capital and product markets. Rand Journal of Economics, 19, 173-190.
Ghorbani, F., & Khanmohammadi, M. H. (2018). The effect of surplus free cash flow, corporate governance and firm size on earnings predictability. Journal Management System, 7(25), 189-202. (in Persian)
Ghorbani, S., & Adili, M. (2012). Firm Value, Cash Holdings and Information Asymmetry. Journal of Accounting Knowledge, 3(8), 131-149. (in Persian)
Giroud, X., & Mueller, H.M. (2011). Corporate Governance, Product Market Competition, and Equity Prices. Journal of Finance, 66(7), 563-600.
Gord, A.,  Mohammadi, M., & Goldoost, M. (2015). Investigating the relationship between corporate governance mechanism and cash holding. Journal of Accounting and Auditing Review, 22(2), 263-278. (in Persian)
Grullon, G., & Michaely, R. (2008). Corporate payout policy & product market competition. Working Paper, Rice University.
Guo, H., & Qiu, B. (2014). A Better Measure of Institutional Informed Trading. Contemporary Accounting Research, 33(2), 815–850.
Hallman, G., Hartzell, J., & Parsons, C. (2009). Carrots and Sticks: Incentive Compensation and the Likelihood of termination. Available at: http://www.ssrn.com.
Harford, J., Mansi, S. A. & Maxwell, W.F. (2008). Corporate Governance and Firm Cash Holdings. Journal of Financial Economics, 87(3), 535-555.
Hasan, A. & Butt, S. A. (2009). Impact of ownership structure and corporate governance on capital structure of Pakistani listed companies. International Journal of Business and Management, 4, 50-57.
Hassas Yeganeh, Y., & Salimi, M. J. (2010). Developing a Model for Corporate Governance Rating in Iran. Journal of Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 30(8), 1-35. (in Persian)
Healy, P., Hutton, A., & Palepu, A. (1999). Stock performance and intermediation changes surrounding increase in disclosure. Contemporary Accounting Research, 16(5), 485-520.
Jahangirnia, H., Rahnamay RoodposhtiVakilifard, H. (2017). The quality of critical accounting procedures effect on information asymmetry. Journal of Management Accounting, 10(33), 1-12. (in Persian)
Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 76(2), 323–329.
Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control system. The Journal of finance, 48(3), 831-880.
Johnston, J. A. (2009). Accruals quality and price synchronicity. University of Louisiana state & SSRN.
John, K, Senbet, W. (1998). Corporate governance and board effectiveness. Journal of banking & Finance, 22(3), 371-403.
Lee, C. F. (2009). Cash Holdings, Corporate Governance Structure and Firm Valuation. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 12 (3), 475-508.
Leuz, C., & Verrecchia, R. (2000). The economice consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research, 38(2), 313-328.
Liu, J. (2016). Two Essays on Information Asymmetry and Agency Effects. (Doctoral dissertation), The George Washington University.
Lobo, G.J., Zhou, J. (2007). Disclosure quality and earning management. AsiaPacific Journal of Accounting and Economics, 8 (1), 1-20.
Maabadi, M., Dehdar, F., Abdoli, M.R., & Daraei, M. (2013). Relationship between the maintenance of liquidity and the value of accepted companies in Tehran stock exchange. Journal of Accounting Knowledge, 55(14), 151-174. (in Persian)
Martinez - Sola, C., Garcia-Teruel, P. J., & Martinez-Solano, P. (2013). Corporate Cash Holding and Firm Value. Applied Economics, 45(2), 161-170.
Morck, R., Yeung, B., & Yu, W. (2000). The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movement? Journal of Financial Economics. 58(12), 215–260.
Musova, Z., Musa, H. & Debnarova, L (2018). The impact of governance on information asymmetry in Slovakia. Dol:10.18844/gjhss.V3i4.1511.
Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187–205.
 Nikbakht, M. R. & Taheri, Z. (2014). Investigating the Relationship between Corporate Governance and Systematic Risk. Journal of Accounting and Auditing Review, 21(1), 109-126. (in Persian)
Pant, S., & Petakiac, A. (2008). Industry Product market competition and managerial incentives. Journal of Accounting and Economics, 8(5), 125-153.
Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (2006). Does the contribution of corporate cash holdings and dividends to firm value depend on governance? A cross-country analysis. Journal of Finance, 61(6), 2725–2751.
Piotroski, J. D., & Roulstone, D. T. (2004). The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific information into stock prices. Accounting Review, 79(4), 1119-1151.
Rahimian, N., Salehnejad, S., Saleki, A. (2010). Relationship between the Some of Corporate Governance Mechanisms and Information Asymmetry in the Firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 16(5), 71-86.
Ravi, R., & Hong, Y. (2015) information asymmetry around S&P 500 index changes. Review of accounting and finance, 14(2), 106-127.
Safari Grayeli, M., & Balarastaghi, A. (2016). Factors affecting the quality of corporate governance in listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 12(47), 93-112. (in Persian)
Sheri Anagh, S., Hassas Yeganeh, Y., Sadidy, M., & Narrei, B. (2017). The Relationship between Corporate Governance and its Dimensions and investment Efficiency on the Firms Accepted in Tehran stock Exchange. Journal of Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 13(52), 9-36.
Shleifer, A., & Vishny, R. (1997). A survey of Corporate governance. Journal finance, 52(9), 737-783.
Selarka, E. (2012). Corporate Governance and Product Market Competition. Working Paper, Madras School of Economics, India.
Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT Press: Cambridge, Mass.
Venkatesh, P., & Chiang, R. (1986). Information Asymmetry and the Dealer â€TM s Bid-Ask Spread: A Case Study of Earnings and Dividend Announcements. Journal of Finance, 41(5), 1089–1102.
Ying Wai, W., & Zhu, Y. (2013). The Effect of Corporate governance on Cash Holdings. Evidence from Hong Kong.
Wilson, W. F. (2011). Information asymmetry and corporate Governance in New Zealand. University of Otago. Available at: //www. Hdl. Handle. Net/10523/1696.