تأثیر تفاوت‌های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرا

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تفاوت‌های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای آنهاست. همچنین نقش میانجی متغیر سازگاری جو اخلاقی در تأثیر تفاوت‌های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای نیز بررسی شده است.
روش: مطابق با تئوری شناخت اجتماعی، دو معیار منبع کنترل درونی و خودکارآمدی به‎عنوان تفاوت‌های فردی حسابرسان مد نظر قرار گرفت که برای سنجش متغیر منبع کنترل درونی از پرسش‌نامه اسپکتور و برای سنجش متغیر خودکارآمدی از پرسش‌نامه شرر و آدامز استفاده شده است. همچنین متغیر تعهد حرفه‎ای به‎کمک پرسش‌نامه آرانیا و متغیر سازگاری جو اخلاقی با بهره‎مندی از پرسش‎نامه ویکتور و کالن اندازه‌گیری شدند. داده‌های پژوهش نیز از پرسش‌نامه‎ای که حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسه‌های حسابرسی (252 نفر) تکمیل کردند، جمع آوری شد. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و آزمون سوبل آزمون شدند.
یافته‎ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد، تفاوت‌های فردی حسابرسان (منبع کنترل درونی و خودکارآمدی) بر تعهد حرفه‎ای آنها اثر مثبت و معنادار دارد. همچنین، سازگاری جو اخلاقی به‎عنوان متغیر میانجی، سبب تقویت رابطه مثبت بین تفاوت‌های فردی حسابرسان و تعهد حرفه‎ای آنها می‌شود.
نتیجهگیری: نتیجه به‎دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت وجود جو اخلاقی مناسب در سازمان حسابرسی و مؤسسه‌های حسابرسی است که توجه ویژه مسئولان این حوزه را می‎طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Auditors’ Individual Differences on Their Professional Commitment: the Mediation Effect of Ethical Climate Fit

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Moshashaei 1
  • Seyed Abbas Hashemi 2
  • Dariush Foroughi 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Administrative & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to examine the effect of Auditors’ Individual Differences on their Professional Commitment. Also, the mediation effect of Ethical Climate Fit has been examined.
Methods: According to the Social Cognitive Theory, two criteria of Internal Locus of Control and Self-Efficacy were used as Auditors’ Individual Differences. To measure the Internal Locus of Control, Specter's questionnaire and Self-Efficacy variable, Sherer and Adams questionnaire were used. Also, Professional Commitment and Ethical Climate Fit were measured by Araniya questionnaire and Victor and Cullen questionnaire. The study is based on a survey of 252 Certified Public Accountants working in Audit Organization and Audit Firms. Research hypotheses were analyzed using ordinary least-squares regression and Sobel Test.
Results: The research results indicate that Auditors’ Individual Differences (Internal Locus of Control and Self-Efficacy) have positive and significant effect on their Professional Commitment. In addition, Ethical Climate Fit as a mediator variable enhances the relationship between Auditors’ Individual Differences (Internal Locus of Control and Self-Efficacy) and their Professional Commitment.
Conclusion: This result reflects the importance of the Ethical Climate in the Audit Organization and Audit Firms, which requires special attention of the authorities 9to this area.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Commitment
  • Social cognitive theory
  • Self-Efficacy
  • Internal Locus of Control
  • Ethical Climate Fit
بنی‌مهد، بهمن؛ نجاتی، امیر (1395). رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعهد کاری حسابرسان. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (30)، 119- 137.
حساس یگانه، یحیی؛ آذین فر، کاوه (1389). رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 17 (3)، 85- 98.
خدامرادی، الهه؛ حاجیها، زهره (1395). نقش فرهنگ اخلاقی در عملکرد حسابرسان. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11(3)، 125- 130.
عزیزی، شهریار (1392). متغیرهای میانجی، تعدیل‌گر و مداخله‌گر در پژوهش‌های بازاریابی: مفهوم، تفاوت‌ها، آزمون‌ها و رویه‌های آماری. تحقیقات بازاریابی نوین، 3 (2)، 157- 176.
موسوی شیری، محمود؛ صالحی، مهدی؛ احمدنژاد، محمد (1394). بررسی رابطه تعهد حرفه‎ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارآمد. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 7 (27)، 34- 53.
نادی، محمدعلی؛ حاذقی، فاطمه (1390). الگویابی معادله ساختاری روابط بین جو اخلاقی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی با نیت ترک خدمت در بین کارکنان بیمارستان‌های خصوصی شهر شیراز. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (5)، 699- 708.
نیکبخت، محمدرضا؛ محمودی خوشرو، امیر (1396). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در ایران با توجه به شاخص‌های هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24 (3)، 441- 462.
 
References
Alkautsar, M. (2014). Locus of Control, Commitment Profesional and Dysfunctional Audit Behavior. International Journal of Humanities and Management Sciences, 2 (1), 35-38.
Aranya, N., Pollock, J. & Amernic, J. (1981). An examination of professional commitment in public accounting. Accounting, Organizations and Society, 6 (4), 271-280.
Azizi, Sh. (2013). Mediator, Moderator and Intervening Variables in Marketing Research: Conceptualization, Differences and Statistical Procedures and Tests. Journal of New Marketing Research, 3 (2), 157-176. (in Persian)
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Banimahd, B. & Nejati, A. (2016). The relationship between organizational culture and auditors' work commitment. The Financial Accounting and Auditing Researches, 8 (30), 119-137. (in Persian)
Domino, M.A., Wingreen, S.C., & Blanton, J.E. (2015). Social cognitive theory: The antecedents and effects of ethical climate fit on organizational attitudes of corporate accounting professionals—a reflection of client narcissism and fraud attitude risk. Journal of Business Ethics, 131(2), 453–467.
Hassas Yeganeh, Y. & Azinfar, k. (2010). Relationship between Audit Quality and Auditor Size. The Iranian Accounting and Auditing Review, 17 (3), 85-98. (in Persian)
Herda, N. & Martin, A. (2016). The Effects of Auditor Experience and Professional Commitment on Acceptance of Underreporting Time: A Moderated Mediation Analysis. Current Issues in Auditing, 10 (2), 14-27.
Khodamoradi, E. & Hajiha, Z. (2017). Role of Ethical Culture in Auditors Functions. Ethics in science and Technology, 11 (3), 125-130. (in Persian)
Leong, L., Huann, S., & Hsu, J. (2003). An empirical study on professional commitment, organizational commitment and job involvement in Canadian accounting firms. Journal of the American Academy of Business, 2(2), 360–370.
Mohannad, O., Zalailah, S. & Mohi, N. (2017). The mediating effect of job satisfaction on the relationship between personality traits and premature sign-off. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 21 (2), 1-17.
Mousavi Shiri, M., Salehi, M. & Ahmadnejad, M. (2015). A Survey on Relationship between Auditors Professional and Organizational Commitment with Dysfunctional Audit Behavior. Accounting and Auditing Research, 7 (27), 34-53. (in Persian)
Nadi, M., & Hazeghy, F. (2011). Structural Equation Modeling of the Relationship between the Intention to Quit and Ethical Climate, Job Satisfaction, and Organizational Commitment among the Staff of Shiraz Private Hospitals. Health Information Management, 8(5), 699-708. (in Persian)
Nikbakht, M., Mahmoodi Khoshroo, O. (2017). Investigation on the Factors Affecting the Audit Quality in Iran According to the Indicators of the Public Company Accounting Oversight Board. The Iranian Accounting and Auditing Review, 24 (3), 441-462. (in Persian)
Paino, H., Thani, A. & Zulkarnain, S. I. (2011). Dysfunctional audit behaviour: The effect of budget emphasis leadership behavior, and effectiveness of audit review. European Journal of Social Sciences, 21 (3), 436-447.
Shafer, W. E. (2009). Ethical climate, organizational-professional conflict and organizational commitment: A study of Chinese auditors. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 22(7), 1087–1110.
Sherer, M., & Adams, C. (1983). The self-efficacy scale: A construct validity study. Psychological Reports, 66, 987–994.
 Spector, P. E. (1988). Development of the Work Locus of Control Scale. Journal of Occupational Psychology, 61, 335-340.
Troy, A. H. & Douglas F. P. (2001). Does Congruence between Audit Structure and Auditors' Locus of Control Affect Job Performance? The Accounting Review, 76 (2), 263-274.
Victor, B., & Cullen, J. B. (1988). The organizational bases of ethical work climates. Administrative Science Quarterly, 33(1), 101–125.