نقش عدم اطمینان محیطی، محدودیت مالی و محافظه‎کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت‎گرفته از اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‎آباد، ایران

چکیده

هدف: اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران، اخبار بد نشئت گرفته از ضعف در عملکرد را به تعویق می‎اندازد و محافظه‎کاری می‎تواند عاملی برای تعدیل آن باشد. هدف این مقاله، بررسی نقش محافظه‎کاری حسابداری در محدود کردن پیامدهای عملکردی نشئت گرفته از اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران است.
روش: برای بررسی موضوع، بر مبنای الگوی رگرسیونی داده‎های ترکیبی، داده‎های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1395جمع‎آوری و برای آزمون فرضیه‎های پژوهش استفاده شد.
یافته‎ها: بر اساس نتایج، اثر معنادار و تعاملی محافظه‎کاری و اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران بر عملکرد شرکت به تأیید رسید. همچنین مشخص شد، عدم اطمینان محیطی به‎طور معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه‎کاری حسابداری بر عملکرد آتی تأثیرگذار است و در نهایت، محدودیت تأمین مالی اثر معناداری بر تعامل مشترک اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه مدیران و محافظه‎کاری حسابداری بر عملکرد آتی دارد.
نتیجه‎گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که واحدهای تجاری با مدیران دارای اعتمادبه‎نفس بیش از اندازه و اعمال محافظه‎کاری در حسابداری، عملکرد آتی مساعدی دارند. به بیان دیگر، محافظه‎کاری با کنترل رفتارهای خوش‎بینانه مدیران به بهبود عملکرد منجر شده و وجود محدودیت تأمین مالی و عدم اطمینان محیطی به‎دلیل ایجاد نوسان در نتایج، خوش‎بینی مدیریت را کاهش می‎دهد.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Environmental Uncertainty, Financial Constraints and Accounting Conservatism in Limiting the Performance Outcomes Due to Manager Overconfidence

نویسنده [English]

  • Mohsen Rashidi Baqhi
Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences,Lorestan University, Lorestan, Iran
چکیده [English]

Objective: The excessive self-esteem of managers leads to postponing bad news due to weaknesses in performance, and conservatism can be a factor in modifying it. In this paper, the purpose is to examine the role of accounting conservatism in limiting the functional outcomes results from overconfidence managers.
Methods: The data of the companies listed in the Tehran Stock Exchange for the period of 2005 to 2017 has been extracted and the combined data regression model has been used to test the research hypotheses.
Results: The results of the first hypothesis of the research, based on the significant and interactive effect of conservatism and overconfidence on company's performance, are approved. Also, the second hypothesis of the research indicates that environmental uncertainty has a significant effect on the overall interaction of overconfidence managers and accounting conservatism on future performance. Finally, the results indicate that financing constraints have a significant effect on the overall interaction of overconfidence managers and accounting conservatism on future performance.
Conclusion: The results of the research indicate that business units with over-confident managers and conservative practices in accounting have a favorable future performance. Conservatism controls the managerial behaviors and it leads to improved performance, and the presence of funding constraints and environmental uncertainty due to fluctuation in the results lead to a reduction in management's optimism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manager over-confidence
  • Conservatism in accounting
  • Future Performance
انواری رستمی، علی اصغر؛ کیانی، آیدین (1394). بررسی نقش عدم اطمینان محیطی در رفتار هزینه‎ها؛ شواهدی از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفتهای حسابداری، 7(2)، 33-57.
بزرگ‎اصل، موسی؛ صالح زاده، بیستون (1394). رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریان‎های نقدی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابرسی، 14(58)، 153- 170.
تاری وردی، یدالله؛ نیک کار، جواد؛ ملک خدایی حسنوند، الهه (1396). تأثیر استراتژی شرکت و توانایی مدیریت بر عدم تقارن رفتار هزینه. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24 (4)، 503-526.
حساس یگانه، یحیی؛ حسنی القار، مسعود؛ مرفوع، محمد (1394). بیش‎اطمینانی مدیریت و حق الزحمه حسابرسی. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22(3)، 362-384.
خدامی‎پور، احمد؛ دری سده، مصطفی؛ پوراسماعیلی، آزاده (1394). بررسی تأثیر اطمینان بیش‌از‌حد مدیریت بر محافظه‌کاری با در نظر گرفتن نظارت بیرونی. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22(2)، 183-202.
سرلک، نرگس؛ فرجی، امید؛ ایزدپور، مصطفی؛ جودکی چگنی، زهرا (1397). بیش‌اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تأکید برنقش تعدیل‌کننده کیفیت حسابرسی. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 199-214.
قادری، کاوه؛ قادری، صلاح‎الدین (1396). تحلیل بیش‌اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت‌های متقلب. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(2)، 243-262.
نصیرزاده، فرزانه؛ عباس‎زاده، محمدرضا؛ ذوالفقار آرانی، محمد­حسین (1396). بررسی تأثیر خوش‎بینی مدیران و عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از آن بر روی ریسک سقوط قیمت سهام. فصلنامه حسابداری مالی، ۹ (۳۴)، 35- 70.
واعظ، سید علی؛ رشیدی باغی، محسن (1393). تأثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین محافظه‎کاری حسابداری و کارایی سرمایه‎گذاری. مجله پیشرفتهای حسابداری، 67 (3)، 167-195.
References
Adner, R., and Levinthal, D. A. (2004). What is not a real option: Considering boundaries for the application of real options to business strategy. Academy of Management Review, 29(1), 74–85.
Ahmed, A. S., and Duellman, S. (2011). Evidence of the role of accounting conservatism in monitoring managers’ investment decisions. Accounting and Finance, 51 (3), 609–633.
Ahmed, A.S., & Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51 (1), 1–30.
Alti, A. (2003). How sensitive is investment to cash flow when financing is frictionless? Journal of Finance, 58(2), 707-722.
Anvari Rostami, A., Kiani, A. (2016). Investigating the Role of Demand Uncertainty in Cost Behavior; Evidences From Tehran Stock Exchange Firms. Journal of Accounting Advances, 7(2), 33-57. (in Persian)
Armstrong, C. S., & Vashishtha, R. (2012). Executive stock options, differential risk-taking incentives, and firm value. Journal of Financial Economics, 104 (1), 70–88.
Armstrong, C., Core, J., Taylor, D., & Verrecchia, R. (2011). When does information asymmetry affect the cost of capital? Journal of Accounting Research, 49 (1), 1-40.
Astebro, T. A., Jeffrey, S. A. & Adomdza, G.K. (2007). Inventor perseverance after being told to quit: the role of cognitive biases. Journal of Behavioral Decision Making, 20 (3), 253–272.
Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting and Economics, 39 (1), 83–128.
Basu, S. 1997. The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings. Journal of Accounting and Economics 24 (1): 3–37.
Ben-David, I., J. R. Graham, and C. R. Harvey. (2013). Managerial miscalibration. The Quarterly Journal of Economics, 128 (4): 1547–1584.
Bolton, P., Brunnermeier, M. K., & Veldkamp, L. (2013). Leadership, coordination, and corporate culture. Review of Economics Studies, 80 (2), 512–537.
Bonsall, S., Holzman, E. R. & Miller, B. P. (2016). Managerial Ability and Credit Risk Assessment. Management Science, 63(5), 1271-1656. 
Bozorg Asl, M., Salehzadeh, B. (2015). The relationship between managerial ability and profitability sustainability with emphasis on accruals and cash flows in Tehran Stock Exchange companies. Journal of Audit Knowledge, 14(58), 170-153. (in Persian)
Brynjolfsson, E., and Milgrom, P. (2013). Complementarity in organizations. In: The Handbook of 35 Organizational Economics, R. Gibbons and J. Roberts, Eds.: 11–55. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Callen, J. L., Segal, D. & Hope, O.K. (2010). The pricing of conservative accounting and the measurement of conservatism at the firm-year level. Review of Accounting Studies, 15, 145–178.
Christos, V. N. and Vlismas, O. (2016). Strategy, managerial ability and stick behavior of selling, general and administrative expenses. Available in: http:// ssrn.com/abstract= 2672765.
Demerjian, P., Lev, B. & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229-1248.
Dichev, I. D., & Tang, V. W. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. Journal of Accounting and Economics, 47 (1), 160-181.
Easley, D., & O’Hara, M. (2004). Information and the cost of capital. Journal of Finance, 59(4), 1553-1583.
Englmaier, F. (2011). Commitment in R&D tournaments via strategic delegation to overoptimistic managers. Managerial and Decision Economics, 32 (1), 63–69.
Ericson, R., & Pakes, A. (1995). Markov-perfect industry dynamics: A framework for empirical work. The Review of Economic Studies, 62 (1), 53–82.
Ghaderi, K., & Ghaderi, K. (2017). The Analysis of the Executive Overconfidence in Fraudulent Companies. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(2), 243-262. (in Persian)
Hambrick, D. C., & Crozier, L. M. (1985). Stumblers and stars in the management of rapid growth. Journal of Business Venturing, 1 (1), 31–45.
Hasas Yeganeh, Y., Hasani Alghar, M., Marfou, M. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. Journal of Accounting and Auditing Review, 22(3), 363-384. (in Persian)
Hirshleifer, D., Low, A., & Teoh, H. (2012). Are overconfident CEOs better innovators? The Journal of Finance, 67 (4), 1457–1498.
 Hribar, P. & Yang, H. (2016). CEO Overconfidence and Management Forecasting. Contemporary Accounting Research, 33(1), 204–227.
Hsu, C., Novoselov, K.E., Wang, R. (2017) Does Accounting Conservatism Mitigate the Shortcomings of CEO Overconfidence? The Accounting Review, 92(6), 77-101.
Huang, X. (2013). Managerial ability and real earnings management. Unpublished Doctoral Dissertation, Oklahoma University.
Huchzermeier, A., & Loch, C. H. (2001). Project management under risk: Using the real options approach to evaluate flexibility in R&D. Management Science, 47 (1), 85–101.
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76(2), 323–329.
Kaplan, S. N., and L. Zingales. 1997. Do investment–cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints? Quarterly Journal of Economics 112 (1): 169–215.
Khodamipour, A., Dorri Sedeh, M., Pouresmaily, A. (2015). The effect of managerial overconfidence on the conservatism with respect to the role of external monitoring. Journal of Accounting and Auditing Review, 22(2), 183-202. (in Persian)
Kothari, S. P., Laguerre, T. E., & Leone, A. J. (2002). Capitalization versus expensing: Evidence on the uncertainty of future earnings from capital expenditures versus R & D outlays. Review of Accounting Studies, 7 (4), 355-382.
Koussis, N., Martzoukos, S. H. & Trigeorgis, L. (2007). Real R&D options with time-to-learn and learning-by-doing. Annals of Operations Research, 151 (1), 29–55.
Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32 (2), 311–328.
Lee, C. Y. (2010). A theory of firm growth: Learning capability, knowledge threshold, and patterns of growth. Research Policy, 39 (2), 278–289.
Madsen, P. & Desai, V. (2010). Failing to learn? The effects of failure and success on organizational learning in the global orbital launch vehicle industry. Academy of Management Journal, 53 (3), 451–476.
March, J. G. (1991). Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2 (1), 71–87.
March, J. G., & Shapira, Z. (1987). Managerial perspectives on risk and risk taking. Management Science, 33 (11), 1404–1418.
Modigiliani, F. & Miller, H.M. (1958). The cost of capital corporate finance & theory of investment. American Economic Review, 48(3), 261-297.
Moore, D. A., & Healy, P.J. (2008). The trouble with overconfidence. Psychological Review, 115 (2), 502–517.
Myers, S. C. & Majluf, N. S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187–221.
Nasirzadeh, F., Abbaszadeh, M. R., Zolfaghar Arani, M. H. (2017). Examining the impact of overconfidence of managers and the resulting information asymmetry on risk of falling of stock prices. Quarterly financial accounting journal, 9 (34), 35-70. (in Persian)
Patatoukas, P. N., and J. K. Thomas. 2016. Placebo tests of conditional conservatism. The Accounting Review 91 (2): 625–648.
Patel, K., Pereira, R. A. & Zavodov, K. V. (2009). Mean-Reversion in REITs Discount to NAV & Risk Premium. Journal of Real Estate Finance and Economics, 39(3), 229–247.
Sarlak, N., Faraji, O., Ezadpour, M., Joudaki Chegeni, Z. (2018). CEO Over-confidence and Corporate Cash Holdings: Emphasizing the Moderating Role of Audit Quality. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(2), 199-214. (in Persian)
Shyti, A. (2013). Overconfidence and Entrepreneurial Choice under Ambiguity. Academy of Management Proceedings.Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2267968.
Steen, E. (2004). Rational overoptimism (and other biases). The American Economic Review, 94 (4), 1141–1151.
Tan, K. J. K. (2017). Why Do Overconfident REIT CEOs Issue More Debt? Mechanisms and Value Implications. Abacus, 53(3), 319–348.
Tariverdi, Y., Nik Kar, J., Malekkhodae Hasanvand, E. (2018). The Effect of the Company's Strategy and Managerial Ability on Asymmetric Cost Behavior. Journal of Accounting and Auditing Review, 24(4), 503-526. (in Persian)
Vaez, S., Rashidi Baghi, M. (2015). The Relationship between Accounting Conservatism and Efficient Investment. Journal of Accounting Advances, 6(2), 167-195. (in Persian)
Vaus, D. (2002). Analyzing Social Science Data (1st Ed.). London: SAGE Publications Ltd.
Xiaodong, X., Wang, X., Tianxi, N. (2013). Accounting Conservatism, Ultimate Ownership and Investment Efficiency.  China Finance Review International, 2(1), 53-77. 
Zhang, G. (2000). Accounting information, capital investment decisions, and equity valuation: Theory and empirical implications. Journal of Accounting Research, 38 (2), 271–295.