ارزیابی توانایی قانون بنفورد در شناسایی و پیش‎بینی کشف تقلب مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدة اقتصاد و امور اداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و امور اداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و پیش‎بینی کشف تقلب مالی با استفاده از میزان تطابق‎پذیری و انحراف صورت­های مالی از قانون بنفورد است. در این رابطه، داده­های 98 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1393- 1384 (980 مشاهده) بررسی شد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، سه فرضیه تدوین گردید و از مدل رگرسیون چندمتغیرۀ خطی و لاجیت استفاده شد. نتایج آزمون فرضیۀ اول نشان می­دهد توزیع ارقام صورت­های مالی از قانون بنفورد تبعیت می­کند؛ در واقع می­توان از این قانون برای بررسی سوء جریان در صورت­های مالی استفاده کرد. براساس یافته­های آزمون فرضیۀ دوم، انحراف بالای صورت­های مالی از قانون بنفورد، نشان‎دهندۀ وجود تقلب مالی است.  نتایج فرضیۀ سوم نشان می­دهد در سال کشف تقلب، میزان انحراف از قانون بنفورد نسبت به سال­های قبل از کشف تقلب کاهش می­یابد؛ در واقع ناتوانی مدیران در دستکاری مجدد ارقام در سال کشف تقلب، موجب کاهش انحراف صورت­های مالی از قانون بنفورد نسبت به سال­های قبل از آن شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Benford's Law Ability to Identify and Predict Financial Fraud Detection

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi 1
  • Amirsina Hariri 2
1 Associate Prof. in Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 MSc. in Accounting, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The main objective of this study is to identify and predict detection financial fraud by using compliance and deviation degree of financial statements from Benford's law. In this regard, data of 98 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2006- 2015 (980 View), are studied. To achieve the research objectives, three hypotheses are considered and the linear multiple regression and logit model are used. The first hypothesis test results show that distribution of financial statement items follow Benford's Law. In other words, this law can be used to investigate irregularities. According to the results of the second hypothesis, top financial statements deviation from Benford's Law represents a financial fraud. The results of the third hypothesis indicates that deviation from Benford's Law in fraud detection year is reduced compared to previous years. In fact, managers inability in repeating the manipulation of digits in fraud detection year, reduces the financial statements deviation from Benford's law than what was in previous years.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benford's law
  • Divergence from Benford's law
  • Financial statement fraud
  • Financial statement manipulation
  • Predict detection fraud
خانقاه، ج.، موسوی، ف. (1394). مروری بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 16(4)، 73- 58.
رستمی، م.، جعفری درگیری، ا. (1395). بررسی قانون بنفورد در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامة پژوهشهای مدیریت در ایران، 17(1)، 110-95.
کردستانی، ق.، تاتلی، ر. (1395). مروری بر مطالعات و مفاهیم تقلب در حسابداری و حسابرسی، فصلنامة بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23(1)، 96-73.
کمیتۀ تدوین استانداردهای حسابرسی .(1391). اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابرسی. انتشارات سازمان حسابرسی. تهران.
 محمدی، م.، صالحی­راد، م.، حاجی­زاده، م. (1395). شناسایی مدیریت آرایشی سود با استفاده از قانون بنفورد. دانش حسابرسی، 45(4)، 67-51.
موسوی شیری، م.، پیشوایی، ف.، خلعتبری، ح. (1395). ارزیابی مدیریت سود در سطوح محافظه‎کاری و سرمایه‎گذاران نهادی با استفاده از قانون بنفورد. فصلنامة بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 23(2)، 234-213.
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2002). Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit. Statement on Auditing Standards No. 99.
Amiram, D., Bozanic, Z. & E. Roen. (2014). Financial Statement Irregularities: Evidence from the Distribution Properties of Financial Statement Numbers. Working paper, Colombia University.
Amiram, D., Bozanic, Z. & E. Roen. (2015). Financial Statement Errors: Evidence from the Distributional Properties of Financial Statement Numbers. Review of Accounting Studies, 20(4), 1540-1593.
Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2012). Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, Austin, TX: Association of Certified Fraud Examiners.
Beneish, M. (1999). The Detection of Earnings Manipulation. Financial Analysts Journal, 55(5), 24-36.
Cohen, D.A., Dey, A. & Lys, T.Z. (2008). Real and Accrual-Based Earnings Management in the Pre- and Post-Sarbanes Oxley Periods. The Accounting Review, 83(3), 757-787.
Dalnial, H., Kamaluddin, A., Sanusi, Z. M. & Khairuddin, K. S. (2014). Accountability in financial reporting: Detecting fraudulent firms. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 145, 61–69.
Davani, Gh. & Rezaee, Z. (2013). Does Financial Statement Reporting Fraud Recognize Borders? Evidence from Bank Fraud in Iran. Journal of Forensic & Investigative Accounting, 5(2), 224-238.
Dechow, P. & Ge, W., Larson, C. & Sloan, R. (2011). Predicting Material Accounting Misstatements. Contemporary Accounting Research, 28 (1), 17-82.
Dechow, P. & You, H. (2012). Analysts’ Motives for Rounding EPS Forecasts. Accounting Review, 87(6), 1939–1966.
Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Errors. The Accounting Review, 77(2002), 35-59.
Hill, T. (1995). A Statistical Derivation of the Significant Digit Law. Statistical Science, 10(4), 354-363.
Indrabudiman, A. & Hidayat, T. (2016). Analysis Benford Law for Company Evidence from Indonesia. International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 5(11), 1187-1207.
Iranian Committee on Accounting Standards (ICAS) (2011). Accounting and auditing principles and standards: Standards on Auditing. (in Persian)
Khanghah, J. & Mosavi , F. (2015). A review of studies and concepts of accounting and auditing fraud. Studies of Accounting and Auditing, 16 (4), 58-73.
(in Persian)
Kordestani, Gh. & Tatli, R. (2016). The review of earnings management in different level of conservatism and institutional investors base Benford law. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (1), 73-96. (in Persian)
Lalit, W. & Virender, P. (2012). Forensic accounting and fraud examination in India. International Journal of Applied Engineering Research, 7(11), 1-4.
Mohammadi, M., Salehirad, M. & Hajizade, S. (2011). Identifying the Cosmetic Earning Management by Using Benford's Law. Journal of Auditing Science, 45(2), 51-67. (in Persian)
Musavi Shiri, M., Pishva, F. & Khalatbari, H. (2016). The Prediction of Earnings Manipulation: Development of a Model. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (2), 213-234. (in Persian)
Nia, S.H. (2015). Financial ratios between fraudulent and non-fraudulent firms: Evidence from Tehran stock exchange. Journal of Accounting and Taxation, 7(3), 38-44.
Nigrini, M. (2012). Benford’s Low: Application for Accounting. Auditing and Fraud Detection, 6, 109-129.
Owens, E., Wu, J., & Zimmerman, J. (2013). Business Model Shocks and Abnormal Accrual Models. Working paper.
Papanikolaou, N. I. & Grammatikos, T. (2013). Using BenFord’s Low to Detect Fraudlent Practicies in Banking. Workingpaper, Sussex University, Luxemborg University.
Pazarçeviren, S.Y. (2005). Adli Muhasebecilik Mesleği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 1-19.
Pimbley, J.M. (2014). Benford’s Law and the Risk of Financial Fraud. Risk Professional, 1- 7.
Rostami, M. & Jafaridargiri, A. (2013). A Survey on Benford Law in Tehran Stock Exchange. Management Research in Iran, 17(1), 96-109. (in Persian)
Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42, 335-370.
Treadway, J.C. (1999). Report of the National Commission of Fraudulent Financial Reporting, Washington, DC.