تحلیل بیش‌اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت‌های متقلب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، مرکز بانه، ایران

چکیده

عامل رفتاری بیش­اطمینانی مدیران، به انتظارات مثبت نشئت گرفته از خوش­بینی هدفدار نسبت به آینده اشاره دارد؛ از این رو به‎دلیل عدم نیل به اهداف مدنظر مدیران، امکان گرایش مدیران به تقلب در گزارش­گری مالی را افزایش می­دهد. هدف از مطالعۀ حاضر تحلیل عامل رفتاری بیش­اطمینانی مدیران از عملکرد خود در شرکت­های متقلب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، از دو معیار مخارج سرمایه­گذاری و سرمایه­گذاری بیش­ از­ حد به‎عنوان عوامل اندازه­گیری شاخص­های بیش­اطمینانی استفاده شد. اندازه‎گیری شرکت‌های متقلب نیز به‎کمک استانداردهای حسابرسی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (990 سال ـ شرکت) است که شامل 334 نمونۀ دارای مصداق تقلب و 334 نمونۀ غیرمتقلب برای اعمال کنترل در دورۀ زمانی 1393- 1384 می‎شود. با توجه به ماهیت متغیر وابسته و همگن بودن نمونۀ آماری از روش رگرسیون لاجیت برای آزمون فرضیه­ها بهره برده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، میزان بیش‎اطمینانی مدیران از عملکرد خود بر اساس معیار مخارج سرمایه­گذاری در شرکت­های متقلب بیشتر است. همچنین نتایج حاکی از رد فرضیۀ دوم بر اساس معیار سرمایه­گذاری بیش از حد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Executive Overconfidence in Fraudulent Companies

نویسندگان [English]

  • kawa Qaderi 1
  • Kaveh Ghaderi 2
2 MSc in Accounting, Islamic Azad University, Sananjd, Iran
چکیده [English]

Executive overconfidence is one of the consequences of positive expectations about future performance, therefore failure to reach the specified goals may increase managers tendency to fraudulent financial reports. The purpose of this study is to analyze the behavior of executive overconfident in fraudulent companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this regard, capital expenditure and overinvestment are used as the indicators of executive overconfidence. Auditing standards are used to measure fraudulent companies. The study sample is 99 companies listed on the Tehran Stock Exchange (990 years - the company), including 334 fraud samples and 334 instances of non-fraud samples to control over 2005-2014 period. Due to the nature of the dependent variable and the homogeneity of the sample, Logit regression method is used to test the hypotheses. According to the results of this study, executive overconfidence based on capital expenditure is higher in fraudulent companies. Also, the result of the second hypothesis rejection is based on overinvestment criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Expenditure
  • Executive Overconfidence
  • Fraud
  • Logit regression
  • Overinvestment
اسلامی­بیدگلی، غ.، طهرانی، ا. (1389). بررسی رابطۀ اعتماد بیش از حد سرمایه­گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامۀ اقتصادی، 10 (4)، 253-231.
حساس­یگانه، ی.، حسنی­القار، م.، مرفوع، م. (1394). بیش­اطمینانی مدیریت و حق­الزحمۀ حسابرسی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 22 (3)، 384-363.
حسنی، م.، ذیقمی، ا. (1394). شواهدی تجربی از رابطۀ بین بیش­اطمینانی و بیش سرمایه­گذاری، فصلنامۀ بورس اوراق بهادار تهران، 8 (32)، 97-73.
حیدری، م. (1393). بررسی تأثیر عامل رفتاری اعتمادبه‎نفس بیش‎ازحد مدیریت بر چسبندگی هزینه‌: نقش تعدیلی عوامل اقتصادی و عوامل مبتنی بر نظریۀ نمایندگی در آن، ، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 21 (2)، 172-151.
خدامی­پور، ا.، دری سده، م.، پوراسماعیلی، آ. (1394). بررسی تأثیر اطمینان بیش‌از‌حد مدیریت بر محافظه‌کاری؛ با در نظر گرفتن نظارت بیرونی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 22 (2)، 202-183.
شمسایی، و. (1392). مدیریت سود و تقلب در گزارشگری مالی: تشخیص نقاط تمایز توسط حسابرسان، نشریۀ حسابرس، 64، 114-106.
عرب­صالحی، م.، هاشمی، م. (1394). تأثیر اطمینان بیش‌ازحد مدیریتی بر اجتناب مالیاتی، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 22 (1)، 104-85.
فرقاندوست حقیقی، ک.؛ هاشمی، ا.؛ فروغی دهکردی، ع. (1388).  مطالعه رابطه مدیریت سود و امکان تقلب در صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 14 (56)، 68-47.
کمیتۀ تدوین استانداردهای حسابرسی. (1394). استانداردهای حسابرسی، تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
مرادی، ج.، رستمی، ر.، زارع، ر. (1393). شناسایی عوامل خطر مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی از دید حسابرسان و بررسی تأثیر آنها بر عملکرد مالی شرکت، پیشرفت­های حسابداری، 6 (1)، 173-141.
مشایخ، ش.، بهزادپور، س. (1393). تأثیر بیش‎اطمینانی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 21 (4)، 504-485.
مشایخی، ب.، حسین­پور، ا.ح. (1395). بررسی رابطۀ بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت‎های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12 (49)، 52-29.
Ahmed, A. S. & Duellman, S. (2013). Managerial Overconfidence and Accounting Conservatism, Journal of Accounting Research, 51 (1), 1-30.
Arabsalehi, M. & Hashemi, M. (2015). The Effect of Managerial Overconfidence on Tax Avoidance. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(1), 85-104. (in Persian)
Auditing Organization, International Accounting Standards Committee. (2015). Audit standards, Tehran. (in Persian)
Beasley, M. S., Carcello, J. & Hermanson, D. (1999). COSO’s New Fraud Study: What it Means for CPAs. Journal of Accountancy, 187(5), 12–13.
Ben-David, I., Graham, J.R. & Harvey, C.R. (2010). Managerial m- iscalibration, Working paper, Duke University,
Campbell, T. C., Galleyer, M., Johnson, S.A., Rutherford, J. & Stanley, B.W. (2011). CEO Optimism and forced turnover. Journal of Financial Economics, 101(3), 695–712.
Cohen, J., Ding, Y., Lesage, C. & Stolowy, H. (2010). Corporate Fraud and Managers’ Behavior: Evidence From the Press. Journal of Business Ethics, 95(2), 271–315.
Dechow, P. & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors, The Accounting Review, 77(s-1), 35-59.
Duellman, S., Hurwitz, H. & Sun, Y. (2015). Managerial Overconfidence and Audit Fees. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(2), 148-165.
Eslamy Bidgoli, GH. & Tehrani, A. (2011). An Insight into the nature of relationship between overconfidence of individual investors and trading volum in tehran stock exchange. Economic Research Review, 4 (39), 231-253. (in Persian)
Forghandoost Haghighi, K., Hashemi, S. A. & Froughi Dehkordi, A. (2014). Study the relationship between earnings management and the possibility of fraud in the financial statements of companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Audit Science, 14 (56), 47-68. (in Persian)
Gervais, S., Heaton, J.B. & Odean, T. (2010). Overconfidence, investment policy, and manager welfare. Unpublished Working paper.
Hasas Yeganeh, Y., Hasani Alghar, M. & Marfou, M. (2015). Managerial overconfidence and audit fees. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(3), 263-284. (in Persian)
Hassani, M. & Zeyghami, E. (2016). Empirical Evidence on the Relationship between Overconfidence and Overinvestment. Quarterly Journal of Securities Exchange, 8 (32), 73-97. (in Persian)
Heidari, M. (2014). Examining managerial overconfidence behavioral explanation effect on cost stickiness: comparison with economic and agency theory based factors. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(2), 151-172.
(in Persian)
Hribar, P. & Yang, H. (2012). Does CEO Overconfidence Affect Management Forecasting and Subsequent Earnings Management? Working Paper.
Hsieh, T., Bedard, J. C. & Johnstone, K. M. (2014). CEO Overconfidence and Earnings Management during Shifting Regulatory Regimes. Journal of Business Finance & Accounting, 41 (9-10), 1243-1268.
Johnson, E., Kuhn, J.R., Apostolu, B. & Hassell, J.M. (2013). Auditor perceptions of client narcissism as a fraud attitude risk factor. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32 (1), 203-219.
Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(2), 193-228.
Jones, K. L., Krishnan, G.V. & Melendrez, K. D. (2008). Do models of discretionary accruals detect actual cases of fraudulent and restated earnings? An empirical analysis. Contemporary Accounting Research, 25(2), 499-531.
Khodamipour, A., Dorri Sedeh, M. & Pouresmaily, A. (2015). The effect of managerial overconfidence on the conservatism with respect to the role of external monitoring. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22(2), 183-202. (in Persian)
Kuhn, R. & Sutton, S. (2006). Learning from WorldCom: Implications for Fraud Detection through Continuous Assurance. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 3(1), 61-80.
Langberg, N. & Kumar, P. (2006). Overinvestment and Corporate Fraud in Efficient Capital Markets. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=894904 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.894904.
Libby, R. & Rennekamp, K. (2012). Self-Serving Attribution Bias, Overconfidence, And the Issuance of Management Forecasts. Journal of Accounting Research, 50 (1), 197-231.
Malmendier, U. & Tate, G. (2005). CEO Overconfidence and Corporate Investment. Journal of Finance, 60(6), 661–700.
Malmendier, U. & Tate, G. (2008). Who Makes Acquisitions? CEO Overconfidence and the Market’s Reaction. Journal of Financial Economics, 89(1), 20–43.
Mashayekh, S. & Behzadpur, S. (2015). The effect of managers' overconfidence on dividend policy in the firms listed in Tehran stock market. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21(4), 485-504. (in Persian)
Mashayekhi, B. & Hosseinpour, A. H. (2016). The Relationship between Real Earnings Management and Accrual Earnings Management in Companies Suspected of Fraud Listed in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 13 (49), 29-52. (in Persian)
Moradi, J., Rostami, R. & Zare, R. (2014). Recognizing Risk Factors Affecting Fraud Probability in Financial Reporting from Auditors' Viewpoint and Its Impact on Firms' Performance. Journals of Accounting Advances, 6 (1), 141-173. (in Persian)
Nofsinger, J. R. (2001). Investment Madness: How Psychology affects your investing and what to do about it, Pearson Education, 1st Edition. London: United Kingdom.
Perols, J. L. & Lougee, B. A. (2011). The relation between earnings management and financial statement fraud. Advances in Accounting, 27(1), 39 – 53.
Rahman, S., Sulaiman, S., Fadel, E. & Kazemian, S. (2016). Earnings Management and Fraudulent Financial Reporting: The Malaysian Story. Journal of Modern Accounting and Auditing, 12 (2), 91-101.
Rezaee, Z. & Riley, R. (2009). Financial statement fraud: prevention and detection. 2nd ed. Hoboken, NJ: John Wiley and& Sons, Inc.
Richardson, S., (2006). Over-Investment of Free Cash Flow. Review of Accounting Studies, 11, 159-189.
Rijsenbilt, A. & Commandeur, H. (2013). Narcissus Enters the Courtroom: CEO Narcissism and Fraud. Journal of Business Ethics, 117 (2):413-429.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335-370.
Scherand, C.M. & Zechman, S.L. (2011). Executive Overconfidence and the Slippery Slope to Financial Misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53 (1-2), 311–29.
Shamsaie, V. (2013). Earnings management and fraudulent financial reporting by auditors recognize the distinction. Hesabras, 64, 106-114. (in Persian)
Stolza, B, T. Setman, N, E. & Xu, J. (2015). Managerial Overconfidence and Earnings Management. Working paper, Department of Insurance, Legal Studies, and Real Estate, University of Georgia.
Taylor, S. L. & Bayley, L. (2007). Identifying earnings overstatements: A practical test. Working Paper, July, 2007 Available at http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=995957.
Zhang, A. Y. (2005). Evidence on the tradeoff between real manipulation and accrual manipulation. Working paper. University of Rochester. Available at http://ssrn.com/ abstract = 961293.