بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطۀ بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

تصمیم­گیری در خصوص ساختار سرمایه به سبب تأثیر آن بر ارزش شرکت از مشکل‎ترین وظایفی است که مدیران هر شرکتی با آن مواجه می‎شود. از طرفی استقرار نظام حاکمیت شرکتی به اجرای اثربخش وظایف هیئت‎مدیره و رعایت الزامات قانونی کمک مؤثری می‎کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطۀ بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این ارزیابی از طریق اندازه­گیری کیفیت حاکمیت شرکتی بر اساس 69 عامل انجام‌ گرفته است. برای آزمون، از اطلاعات مربوط به 103 شرکت طی دورۀ زمانی 11 سال (از 1383 تا 1393) استفاده شده است. در پژوهش حاضر، آزمون فرضیه‎ها با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده‌های تلفیقی انجام ‌گرفته است. نتایج پژوهش بیان‎کنندۀ این است که ساختار سرمایه با مازاد بازده رابطۀ مثبت و معنادار دارد، همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطۀ بین ساختار سرمایه و مازاد بازده، اثر تعدیل­کننده ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing the Effect of Corporate Governance Quality on Relationship between Capital Structure and Additional Return on Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Didar 1
  • Khadijeh Beiki 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran
2 MSc in Accounting, Faculty of Economic and Management, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Since the composition of the capital structure and corporate governance isone of the factors that can maximize corporates' value and contributes to their survival in today's competitive condition, the main objective of this study is to review the effect of capital structure on additional return with the effect of corporate governance quality as moderating variable at the Tehran Stock Exchange listed companies. To achieve this goal, the data of 103 companies during the financial periods from 2003 to 2014 is used. The results show that capital structure has a positive and significant effect on additional return and has a negative and significant effect on corporate governance quality. But between corporate governance quality and additional return no significant relationship was found. Corporate governance quality has not moderating effect on relationship between capital structure and additional return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • additional return
  • Capital structure
  • Corporate governance quality
اسلامی بیدگلی، ج. (1388). ارتباط بین ساختار سرمایه با ریسک سیستماتیک در شرکت‎های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، (8)، 115-91.
حساس یگانه، ی.، رئیسی، ز.، حسینی، م. (1388). رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ علوم مدیریت ایران، (13)، 100-75.  
حساس یگانه، ی. (1385). حاکمیت شرکتی در ایران. مجلۀ حسابرس، (32)، 39-32.  
حسن‎زاده، ر.، بادآور نهندی، ی.، بابایی، ق. (1391). بررسی رابطۀ بین برخی مکانیزم‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجادشده برای صاحبان سهام و ارزش افزودۀ اقتصادی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 19 (2)، 16-1.
حسن‎زاده، ر.، پاک‎مرام، ع.، بابایی، ق.، فریادی بناب، ع. (1395). بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 23(2)، 172-155.
حیدرزاده، ع.، یزدانی، م. (1395). بررسی رابطۀ بازدهی، نظام راهبری شرکتی و پویایی ساختار سرمایه در قالب یک مدل ریاضی. همایش  ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی. خرداد 1395.
خدامی‎پور، ا.، هوشمند زعفرانیه، ر.، محمدرضاخانی، و. (1392). اثر ساختار سرمایه بر بازده سهام غیر طبیعی، با توجه به سطح تمرکز در صنعت. مجلۀ راهبرد مدیریت مالی، 1(3)، 146-131.  
خواجوی، ش.، ولی‎پور، ه.، حاکمی، ب. (1389). اثر بازده تجمعی بر ساختار سرمایۀ شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 3 (5)، 65-53.
سجادی، ع. (1388). نظریۀ نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. فصلنامۀ حقوق، 39 (4)، 276-257.
عبادی دولت‎آبادی، م. (1381). بررسی اثر روشهای تأمین مالی بر عملکرد و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران.
عباس‎زاده، م.ر.، حصارزاده، ر.، نوقابی، م.، عارفی اصل، س. (1394). بررسی فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22(1)، 84-59.
فخاری، ح.، روحی، ق. (1392). اثر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام شرکت‎ها. مجلۀ دانش حسابداری، 4(14)، 49-27.
کردستانی، غ.، نجفی، م. (1387). مروری بر نظریۀ ساختار سرمایه. ماهنامۀ حسابدار، (198)، 48-40.
گرد، ع.، محمدی، م.، گل­دوست، م. (1394). بررسی ویژگی‎های حاکمیت شرکتی و وجه نقد نگهداری شده در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 22(2)، 278-263.
محسنی دمنه، ق. (1377). بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر هزینۀ سرمایه و بازدهی سهام در بازار سرمایۀ ایران. پایان‎نامۀ کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
معین‎الدین، م.، اردکانی، س.، فاضل یزدی، ع.، زین‎الدین، ل. (1393). تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطۀ بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت با روش مدل سازی معادلات ساختاری در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ دانش سرمایهگذاری، 3(9)، 133-101.  
نیکومرام، ه، رهنمای رودپشتی، ف و زنجیردار، م. (1385). تبیین رابطۀ ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای کاهشی. مجلۀ مطالعات مالی، 1 (3)، 77-51.
Abbaszadeh, M.R., Hesarzadeh, R., Noghabi, M. & Arefi Asl, S. (2014). A Review of Corporate Governance and Earnings Management in Companies Acquired in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Riview, 22(1), 59-84. (in Persian)
Ajami, E. & Poor Ali, M.R. (2014). Effect of Capital Structure on Cumulative Abnormal Returns in the Companies Listed in T.S.E. International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science, 2(1), 16-25.
Albassam, W. (2014). Corporate governance, voluntary disclosure and financial performance: ban empirical analysis of Saudi listed firms using a mixed-methods research design. PhD thesis, University of Glasgow.
Asquith, P. & Mullins, W. (1986). Equity issues and offering dilutin. Journal of Financial Economics, 15(1-2), 61-89.
Brigham, E.F. & Daves, P.R. (2004). Intermediate Financial Management. 8th Edition. Mason, OH: South-Western College.
Chang, L. (2007). Valuing Intellectual Capital and Firm`s Performance: Modifying Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) in Taiwan IT industry. Thesis for the degree of doctoral of Business Administration, AGENO School of Business, Golden Gate Univercity.
Di Gloria, S. & Mantovani, G.M.  (2017). On the Shareholders’ Composition of the Company and the Governance Mechanisms of the Firm. Can this Contribute to the Firm Performance (Including the Capacity to Attract Capital and Bank Allowances)? Ca' Foscari University in Venice – Department of Management; EM Strasbourg - Business School. January 28, 2017.
Ebadi Dolat-Abadi, M.K. (2002). The effect of financing methods on yields and stock prices of firms listed in the Tehran Stock Exchange. Master Thesis, University of Mazandaran.(in Persian)
Eslami Bidgoli, G. (2009). The relationship between capital structure of listed companies in Tehran Stock Exchange systemic risk. Quarterly Stock Exchange, (8), 91-115. (in Persian)
Fakhari, H. & Roohi, Q. (2013). The effect was maintained cash and working capital management on excess stock returns. Journal of Accounting, 4(14), 27-94.  (in Persian)
Gord, A., Mohammadi, M. & Golghooust, M. (2014). Investigating the features of c.orporate governance and cash held in companies admitted to Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Riview, 22(2), 263-278. (in Persian)
Hasan, A. & Butt, S. (2009). Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies. International Journal of Business and Management, 4(2), 50-57.
Hasanzadeh, R. & Badavar Nahandi, Y. & Babaei, G. (2012). The study of the relationship between some of the mechanisms of corporate governance with value created for equity holders and economic value added in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Riview, 19(2), 1-16. (in Persian)
Hasanzadeh, R., Pak Maram, A., Babaei, Gh. & Faryadi Bonab, A. (2015). Investigating the Effect of Corporate Governance Mechanisms on the Performance of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Riview, 23(2), 155-172. (in Persian)
Hassas Yegane, Y. (2006). Corporate governance in Iran. Auditor magazine, 32, 39-32. (in Persian)
Hassas Yegane, Y., Raeesi, Z. & Hosseini, M. (2009). The relationship between corporate governance and performance of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Iran Management Sciences, 4(13), 75-100. (in Persian)
Heidarzadeh, A. & Yazdani, M. (2015). Review the relationship between returns, corporate governance and the dynamics of capital structure in the form of a mathematical model. National Conference on Management and Humanities Research. June 2015.
Huang, H. & Vu Thi, T. (2003). The Determinants of Capital Structure in Shipping Companies: Case Studies of Brostrom and Concordia AB. Unpublished Master’s Thesis, University of Gothenburg, Gothenburg.
Imran, K. & Farhan, W. (2016). Impact of Corporate Governance and Ownership Structure on Capital Structure. International Journal of Management Sciences and Business Research, 5(11), 119-133.
Istaitieh, A. & Rodriguez, J. M. (2006). Factor-product markets and firm's capital structure: A literature review. Review of Financial Economics, 15(1), 49-75.
John, K. & Senbet, L.W. (1998). Corporate Governance and board Effectiveness. Journal of Banking Finance, 20, 371- 403.
Khajavi, Sh & Valipoor, H. & Hakimi, B. (2010). The effect of cumulative abnormal returns on the capital structure of listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Studies, 3(5), 53-65. (in Persian)
Khodamipoor, A., Hooshmand, R. & Mohamadrezakhani, V. (2013). Effect of capital structure on abnormal stock returns, considering the level of concentration in the industry. Journal of Accounting, University of Azahral. 1(3), 131-146. (in Persian)
Kurdistani, G. & Najafi, M. (2008). A review of the theory of capital structure. Monthly accountant, 198, 40-48. (in Persian)
Massulis, R. W. (1983). The Impact of Capital Structure Change on Firm Value: Some Estimates. The Journal of Financial, 38(1), 107-126.
McNulty, T. Zattoni, A. & Douglas, T. (2013). Developing Corporate Governance Research through Qualitative Methods: A Review of Previous Studies, Corporate Governance: An International Review, 21(2), 183- 198.
Moein-ud-Din, M., Ardekani, S., Fadhel Yazdi, A. & Zinedine, L. (2013). The Impact of Corporate Governance on the relationship between capital structure and corporate value with structural equation modeling approach in listed companies in Tehran Stock Exchange. Journal of investment knowledge, 3(9), 101- 133. (in Persian)
Mohseni Damnah, Gh. (1998). Investigating the Impact of Capital Structure on Capital Cost and Return on Equity in Iran's Capital Market. Master's Thesis. Imam Sadiq University. (in Persian)
Moradoglu, G. & Wittington, M. (2001). Predicability of UK stock returns by using debt ratios. Working Paper, City University London.
Muradoglu, G. & Sivaprasad, SH. (2007). An Empirical Analysis of Capital Structure and Abnormal Returns. Available at: http//ssrn.com/abstract= 948393.
Nikoomaram, H. & Rahnama  Rudposhti, F. & Zanjirdar, M. (2006). Explaining the relationship between risk and expected rate of return using a conditional model of pricing of declining capital assets. Journal of Financial Studies, 1(3), 51-77. (in Persian)
Richardson, S. &  Sloan, A. (2003). External Financing and Financing and Future Stock Returns, the Rodney. Whrite Center for Financial Research. from: www.ssrn.com/abstract=285008.
Ripamonti, A. & Kayo, E. (2016). Corporate Governance and Capital Structure in Brazil: Stock, Bonds and Substitution. Mackenzie Management Review, 17(5), 85-109.
Sajjadi, A. (2009). Representation Theory in Corporate Governance. Journal of Faculty of Law and Political Science, 39 (4), 257-276. (in Persian)
Scott, W.R. (2003). Financial Accounting Theory. Published by Prentice Hall.