تخصص حسابرس در صنعت، جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

مربی گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

چکیده

بر اساس شواهد تجربی موجود، معامله با اشخاص وابسته به­طور گسترده برای دستکاری سود به­منظور گزارشگری مالی استفاده می‎شود. در این رابطه، مطالعۀ حاضر ضمن بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت و جریان نقد آزاد بر مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت را نیز بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته، بررسی می‎کند. نمونۀ آماری دربرگیرنده 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1389 تا 1393 است. برای آزمون فرضیه­ها از روش رگرسیون داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد بین تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته ارتباطی منفی برقرار است. از سویی دیگر، ارتباطی مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد. این در حالی است که تخصص حسابرس در صنعت، موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود از طریق معاملات با اشخاص وابسته می‎شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditor Industry Specialization, Free Cash Flow and Earning Management through Related Party Transactions

نویسنده [English]

  • Esmail Tavakolnia
Instructor of Accounting, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran
چکیده [English]

Based on existing empirical evidence, related-party transactions are widely used to manipulate earnings for financial reporting. This study investigates the effect of auditor industry specialization and free cash flows on earnings management through related-party transactions as well as the moderating effect of auditor industry specialization on the relationship between free cash flows and earnings management through related-party transactions. Sample of the study includes 136 listed firms in Tehran Stock Exchange during 2010 to 2014, and panel data regression has been used to test the hypotheses. The results show an inverse relationship between auditor industry specialization and earnings management through related-party transactions. On the other hand, there is a direct relationship between free cash flows and earnings management through related-party transactions. However, auditor industry specialization mitigates the direct relationship between free cash flow and earnings management through related-party transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Industry Specialization
  • Earnings management through related-party transactions
  • Free Cash Flow
  • Tehran Stock Exchange
ابراهیم کردلر، ع.؛ جوانی قلندری، م. (1395). تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 23(2)، 154- 137.
ابراهیمی کردلر، ع.؛ سیدی، س. ع. (1387). نقش حسابرسان مستقل در کاهش اقلام تعهدی اختیاری. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 15(54)،16-3.
احمدپور، ا.؛ توکل‌نیا، ا.؛ معصومی، ت. (1394). بررسی اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت بر ارتباط بین راهبری هیئت‎مدیره و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی: شواهد تجربی از شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(15)،
106- 93.
اعتمادی، ح.؛ محمدی، ا.؛ ناظمی اردکانی، م. (1388). بررسی رابطۀ بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 1(1)، 32-17.
بادآور نهندی، ی.؛ تقی‎زاده خانقاه، و. (1392). بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری. فصلنامۀ بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 20(2)، 42-19.
حساس‎یگانه، ی؛ رحیمیان، ن.؛ توکل نیا، ا. (1393). بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایۀ انسانی. حسابداری مدیریت، 7(20)، 34- 11.
رستمی، ا. (1392). رابطۀ مؤسسۀ حسابرسی و معاملات اشخاص وابستۀ شرکت­ها. پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، مؤسسۀ آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجا قزوین.
سرلک، ن.؛ اکبری، م. (1392). رابطۀ بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 20(4)، 92- 77.
عباس‎زاده، م. ر.؛ حصارزاده، ر.؛ جباری نوقابی، م.؛ عارفی اصل، س. (1394). فراتحلیل حاکمیت شرکتی و مدیریت سود. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 22(1)، 84- 59.
کامیابی، ی.؛ بوژمهرانی، ا.؛ نادری پلنگی، ف. (1393). خطای پیش­بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیرموظف هیئت‎مدیره. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(43)، 151-135.
کامیابی، ی.؛ شهسواری؛ م.؛ سلمانی، ر. (1395). بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطۀ بین مدیریت واقعی سود و هزینۀ سرمایه. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 23(1)، 38- 19.
کردستانی، غ.­ ر.؛ تاتلی، ر. (1395). پیش‌بینی دستکاری سود: توسعۀ یک مدل. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 23(1)، 96- 73.
مرادی، م.؛ اصولیان، م.؛ نوروزی، م. (1393). اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود با تأکید بر ابهام در تداوم فعالیت. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 21(3)، 328- 313.
Abbaszade, M., Hesarzade, R., Jabbari Noghabi, M. & Arefi Asl, S. (2015). A meta-analysis of corporate governance and earnings management. The Iranian Accounting and Auditing Review, 22 (1), 59-84. (in Persian)
Aharony, J., Wang, J. & Yuan, H. (2010). Tunneling as an incentive for earnings management during the IPO process in China. Journal of Accounting and Public Policy, 29 (1), 1–26.
Ahmadpour, A., Tavakolnia, E. & Masoomi, T. (2015). Investigating the moderating effect of auditor industry specialization on the relationship between board governance and accruals based earnings management: empirical evidence from companies listed in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing, 4: 93-106. (in Persian)
Alhadab, M., Clacher, I. & Keasy, K. (2013). Effects of audit quality on real and accrual earnings management and subsequent return performance: evidence from IPOs. Available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2225409.
Badavar Nahandi, Y. & Taghizadeh Khanqah, V. (2013). The relationship between audit quality and investment efficiency. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20 (2), 19-42. (in Persian)
Balsam, S., Krishnan, J. & Yang, J.S. (2003). Auditor industry specialization and earnings quality. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 22: 71-97.
Bartov, E., Gul, F.A. & Tsui, J.S.L. (2001). Discretionary-accruals models and audit qualifications. Journal of Accounting and Economics, 30 (3), 421-452.
Bennouri, M., Nekhili, M. & Touron, P. (2015). Does auditor reputation ‘‘discourage’’ related-party transactions? The French case. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34 (4), 1-32.
Bliss, M.A., Gul, F.A. & Majid, A. (2011). Do political connections affect the role of independent audit committees and CEO duality? Some evidence from Malaysian audit pricing. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 7 (2), 82-98.
Bukit, R. & Iskandar, T. M. (2009). Surplus free cash flow, earnings management and audit committee. International Journal of Economics and Management, 3 (1), 204–223.
Burnett, B., Cripe, B., Martin, G. & McAllister, B. (2012). Audit quality and the trade-off between accretive stock repurchases and accrual-based earnings management. The Accounting Review, 87(6), 1861-1884.
Center for Audit Quality. (2010). The CAQ’s fourth annual individual investor survey the main street investor survey. Available at: http://www. thecaq.org/docs/pdf/2010investorsurvey.pdf?sfvrsn1/42.
Chen, K. C. W. & Yuan, H. (2004). Earnings management and capital resource allocation: evidence from China's accounting-based regulation of rights issues. The Accounting Review, 79 (3), 645–665.
Chen, X., Sun, Y. & Xu, X. (2015). Free cash flow, over-investment and corporate governance in China. Pacific-Basin Finance Journal, doi: 10.1016/j.pacfin. 2015.06.003.
Chung, R., Firth, M. & Kim J. B. (2005a). Earnings management, surplus free cash flow, and external monitoring. Journal of Business Research, 58 (6), 766–776.
Dunn, K. A. & Mayhew, B. W. (2004). Audit firm industry specialization and client disclosure quality. Review of Accounting Studies, 9: 35-58.
Ebrahimi Kordlar, A. & Javani Ghalandari, M. (2016). The Effect of Auditor expertise on Earnings Quality and Stock Price Synchronicity. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23(2), 137-154. (in Persian).
Ebrahimi Kordlar, A. & Seyedy, S. (2009). Independent auditor’s roles in decreasing discretionary accrual. The Iranian Accounting and Auditing Review, 16 (1), 3-16. (in Persian).
Etemadi, H., Mohammadi, A. & Nazemi Ardakani, M. (2010). The relationships between auditor industry specialization and earnings quality in listed companies on Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 1 (1), 17-32. (in Persian)
European Commission. (2010). Audit policy, lessons from the crisis. Available at: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/ docs/2010/ audit/green_paper_audit_en.pdf.
Fazzari, S., Hubbard, R.G. & Petersen, B. (1988). Financing constraints and corporate investment. Brookings Papers on Economic Activities, 1: 141-195.
Francis, J. R., Reichelt, K. & Wang, D. (2005a). The pricing of national and city specific reputations for industry expertise in the US audit market. The Accounting Review, 80 (1), 113–136.
Gao, L. & Kling, G. (2008). Corporate governance and tunneling: empirical evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 16 (5), 591–605.
Ge, W., Drury, D. H., Fortin, S., Liu, F. & Tsang, D. (2010). Value relevance of disclosed related party transactions. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, 26 (1), 134–141.
Gordon, E. A., Henry, E. Louwers, T. J. & Reed, B. J. (2007). Auditing related-party transactions: A literature overview and research synthesis. Accounting Horizons, 21 (1), 81–102.
Habib, A. & Bhaiyan, M.B. (2011). Audit firm industry specialization and the audit report lag. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 20: 32–44.
Habib, A., Jiang, H. & Zhou, D. (2014). Audit quality and market pricing of earnings and earnings components in China. Asian Review of Accounting, 22 (1), 20-34.
Hassas Yeganeh, Y., Rahimian, N. & Tavakolnia, E. (2014). Investigating value creating of human capital reporting (HCR). Quarterly Management Accounting, 7 (20), 11-34. (in Persian)
Hegazy, M. Al Sabagh, A. & Handy, R. (2015). The effect of audit firm specialization on earnings management and quality of audit work. Journal of Accounting and Finance, 15 (4), 143-164
Jaggi, B. & Gul, F. A. (2006). Evidence of accruals management: A test of the free cash flow and debt monitoring hypotheses. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2699.
Jensen, M.C. (1986). Agency costs and free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76: 659-665.
Jian, M. & Wong, T. J. (2010). Propping through related party transactions. Review of Accounting Studies, 15 (1), 70–105.
Jian, M. & Wong, T.J. (2003). Earnings management and tunneling through related party transactions: evidence from Chinese corporate groups (June 2003). EFA 2003 Annual Conference Paper No. 549. Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.424888.
Kamyabi, Y., Bouzhmehrani, M. & Naderi Palangi, F. (2014). Earnings forecast error, related-party transactions, and independent board members. Empirical Studies in Financial Accounting Quartery, 11(43), 131-151.
Kamyabi, Y., Shahsavari, M. & Salmani, R. (2016). The study of the accrual earnings management efffect on the relationship between real earnings management and cost of capital. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (1), 73-96. (in Persian)
Kend, M. (2008). Client industry audit expertise: towards a better understanding. Pacific Accounting Review, 20: 49-62.
Kordestani, G. & Tatli, R. (2016). The prediction of earnings manipulation: development of a model. The Iranian Accounting and Auditing Review, 23 (1), 73-96. (in Persian)
Kwon, S.Y., Lim, C.Y. & Tan, P. (2007). Legal systems and earnings quality: the role of auditor industry specialization. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 2: 25-55.
Lai, K. (2009). Does audit quality matter more for firms with high investment opportunities? Journal of Accounting and Public Policy, 28 (1), 33-50.
Lo, A. W. Y. & Wong, R. M. K. (2011). An empirical study of voluntary transfer pricing disclosures in China. Journal of Accounting and Public Policy, 30 (6), 607–628.
Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K. & Firth, M. (2010a). Can corporate governance deter management from manipulating earnings? Evidance from related-party sales transactions in China. Journal of Corporate Finance, 16 (2), 225–235.
Mayhew, B. W. & Wilkins, M. S. (2003). Audit firm industry specialization as a differentiation strategy: Evidence from fees charges to firms going public. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 22(2), 33–52.
Modigliani, F. & Miller, M. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. American Economic Review, 48: 261-297.
Moradi, M., Osoolian, M. and Norouzi, M. (2014). Audit opinion and earnings management: uncertainty in going-concern. The Iranian Accounting and Auditing Review, 21 (3), 313-328. (in Persian)
Myers, S. & Majluf, N. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13: 187-221.
Nekhili, M., BenAmar, I., Chtoui, T. & Lakhal, F. (2016). Free cash flow and earnings management: the moderating role of governance and ownership. The Journal of Applied Business Research, 32 (1), 255-268.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2012). Related-party transactions and minority shareholder rights. Available at: http://www.oecd.org/daf/ca/50089215.pdf.
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of Accounting Study, 11: 159-189.
Robin, A.J. & Zhang, H. (2015). Do industry-specialist auditors influence stock price crash risk? Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34 (3), 47-79.
Rostami, M. (2013). The relationship between audit firm and related party transactions of companies. Master Thesis of Accounting, Faculty of Literature and Humanities, Raja non-governmental and non-profit institution of higher education. (in Persian)
Rusmin, R., Astami, E. W. & Hartadi, B. (2014). The impact of surplus free cash flow and audit quality on earnings management: The case of growth triangle countries. Asian Review of Accounting, 22 (3), 217–232.
Sarlak, N. & Akbari, M. (2014). Relationship between related party transactions and earnings management. The Iranian Accounting and Auditing Review, 20 (4), 77-92. (in Persian)
Shan, Y. G. (2015). Value relevance, earnings management and corporate governance in China. Emerging Markets Review, 23: 186-207.
Solomon, I., Shields, M. D. & Whittington, O. R. (1999). What do industry-specialist auditors know? Journal of Accounting Research, 37 (spring), 191-208.
Stulz, R. M. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of Financial Economics, 26: 3-27.
Sun, J. and Liu, G. (2011). Industry specialist auditors, outsider directors, and financial analysts. Journal of Accounting Public Policy, 30: 367-382.
Tavakolnia, E. & Makrani, S.V. (2015). Auditor industry specialization and market valuation of earnings and earnings components: empirical evidence from companies listed in Tehran Stock Exchange. Accounting and Finance Research, 4 (4), 187-195.
Thomas, W., Herrmann, D. & Inoue, T. (2004). Earnings management through affiliated transactions. Journal of International Accounting Research, 3 (2), 1–25.
Tsipouridou, M., Spathis, C. & Floropoulos, J. (2010). Discretionary accruals and auditor reporting in Greece. Proceedings of the 3rd International Conference on Accounting & Finance [2010], 278-300.
Whited, T. (1992). Debt, liquidity constraints and corporate investment: Evidence from panel data. Journal of Finance, 47: 1425-1460.
Wong, R. M. K., Kim, J.-B. & Lo, A. W. Y. (2015). Are related-party sales value-adding or value-destroying? Evidence from China. Journal of International Financial Management and Accounting, 16 (1), 1–38.