بررسی اثر سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه‌کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکولایو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی آثار سوگیری تجمعی در برآوردهای محافظه‎کاری شرطی با استفاده از مدل بال، کوتاری و نیکلاوی (2013) پرداخته است. برای این کار، تأثیر دو عامل سوگیری تجمعی که شامل سوگیری نشئت‎گرفته از حذف متغیر و سوگیری نشئت‎گرفته از نمونۀ ناقص است، بررسی می‎شود. این پژوهش در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1379 تا 1394 اجرا شد که نتایج به‎دست‎آمده از تجزیه و تحلیل رگرسیون داده‎های ترکیبی برای 1898 مشاهده سال ـ شرکت طی دورۀ زمانی نمونه‎گیری حاکی از آن بود که برآوردهای محافظه­کاری شرطی مبتنی بر مدل بال، کوتاری و نیکلاوی، تحت تأثیر سوگیری تجمعی قرار داشته و موجب می‎شود این مدل به‎هنگام بودن اخبار خوب را کمتر و به‎هنگام بودن اخبار بد را بیشتر برآورد کند، در نتیجه به بیشتر برآوردکردن تفاوت به‎هنگام بودن تأثیر اخبار بد و خوب بر سود منجر می‎شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discussing Aggregation Bias in Estimates of Conditional Conservatism using Ball, Kothari and Nikolayev Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ramezan Ahmadi 1
  • Seyed Aziz Arman 2
  • Esmaeel Mazaheri 3
1 Assistant Prof. in Accounting, Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Prof. in Economic, Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Ph.D. Candidate in Accounting, Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

This study investigates the influence of the aggregation biases in the estimates of the Ball, Kothari and Nikolaev model (2013). In this regard we investigate the effects of two Aggregation biases: omitted-variable bias and truncated-sample bias. This study is done among firms that are listed in Tehran stock exchange between 1379 and 1394. The results of the panel data regression analysis for 1898 firm – year show the estimates of conditional conservatism based on Ball, Kothari and Nikolaev model are contaminated by aggregation bias and The aggregation effect causes these models to underestimate good-news timeliness and overestimate bad-news timeliness, thereby overestimating differential good-news and bad-news timeliness

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregation bias
  • Bad-news timeliness
  • conditional conservatism
  • Good-news timeliness
اسدی، غ.م.؛ بیات، م. (1393). تأثیر محافظه‎کاری بر پیش‎بینی‎های مدیریت از سود، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21 (1)، 38 -19.
جبارزاده، س.؛ نورزاد، م.؛ فیضی، س. (1391). تأثیر ساختار بدهی بر محافظه‎کاری شرطی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامۀ بورس اوراق بهادار، 5 (20)،
52-35.
 خدامی پور، ا.؛ مالکی‎نیا، ر. (1391). بررسی رابطۀ بین محافظه‎کاری شرطی و اخبار بد در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجلۀ دانش حسابداری، 3 (10)، 95-78.
 ستایش، م. ح. (1392). مدل بسط دادهشده برای تخمین محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجلۀ تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4 (17)، 39-21.
 ستایش، م. ح.؛ رضایی، ح. ر.؛ اسحاقی، ا. (1391)، رابطۀ بین محافظه‎کاری مشروط و غیر مشروط با میزان پیش‎بینی سود، پژوهشنامۀ حسابداری مالی و حسابرسی، 4 (14)، 60-48.
 قائمی، م. ح.؛ کیانی، آ.؛ تقی‎زاده، م. (1393). محافظه‎کاری شرطی در گزارشگری مالی. مجلۀ بررسیهای حسابداری و حسابررسی، 21 (4)، 484-471.
 کردستانی غ.؛ امیربیگی لنگرودی، ح. (1387). محافظه‎کاری در گزارشگری مالی: بررسی به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه‎کاری، بررسی‎های MTB، رابطۀ عدم تقارن زمانی سود؛ مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی،  (20)، 52-35.
 نوفرستی، م. (1386). آمار در اقتصاد و بازرگانی (چاپ پانزدهم). جلد دوم، انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
 نیکبخت، م. ر.؛ حاجی عظیمی، ف. (1392). تأثیر محافظه‎کاری مشروط بر قابلیت اتکای اطلاعات و به موقع بودن افشا. مجلۀ پژوهشهای حسابداری مالی، 5 (2)، 54-39.
Asadi, G. & Bayat, M. (2014). The Impact of Conservatism on Management Earnings Forecasts. The Iranian Accounting And Auditing Review, 21 (1), 19-38. (in Persian)
Ball, R. & Shivakumar, L. (2005(. Earnings quality in U.K. private firms: Comparative loss recognition timeliness. Journal of Accounting & Economics, 39(1), 83-128.
Ball, R., Kothari, S.P. & Nikolaev, V. (2013). Econometrics of the Basu Asymmetric Timeliness Coefficient and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, 51(5), 1071–1097.
Ball, R.T. & Easton, P. (2013). Dissecting Earnings Recognition Timeliness. Journal of Accounting Research, 51(5), 1099–1132.
Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3–37.
Beaver, W.  & Ryan, S.G. (2009). Risky Debt, Mixed-Attribute Accounting, and the Identification of Conditional Conservatism. Working Paper, (Stanford Graduate School of Business and Stern School of Business).
Collins, D. W., Hribar, P. & Tian, X. (2014). Cash Flow Asymmetry: Causes and Implications for Conditional Conservatism Research. Journal of Accounting and Economics, 58(2–3), 173–200.
Easton, P. & Ball, R. T. (2013). Dissecting Earnings Recognition Timeliness. Journal of Accounting Research, 51(5), 1099–1132.
Fama, E.F. & French, K.R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33 (1), 3–56.
Financial Accounting Standards Board (FASB). (1980). Statement of Financial Accounting Concepts no. 2. Qualitative Characteristics of Accounting Information. FASB, Norwalk, CT.
Ghaemi, M., Kiyani, A. & Taghizadeh, M. (2014). Conditional conservatism in financial reporting. Iranian Accounting And Auditing Review, 21 (4), 471 – 484. (in Persian)
Givoly, D., Hayn, C. & Natarajan, A. (2007). Measuring Reporting Conservatism. The Accounting Review, 82(1), 65–106.
Jabarzadeh, S., Noorzad, M. & Feyzi, S. (2012). The Effect of Debt Structure on Conditional Conservatism of Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Securities Exchange, 5 (20), 35 -52. (in Persian)
Khan, M. & Watts, R. L.  (2009). Estimation and Empirical Properties of a Firm-YearMeasure of Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48(2–3), 132–150.
Khodamipoor, A. & Malekiniya, R. (2012). Conditional conservatism and further negative news in the companies listed in Tehran Stock Exchange. Accounting knowledge, 3 (10), 78 – 95. (in Persian)
Kordestani, G. & Langroodi, A. (2008). Conservatism in Financial Reporting: The Relation between Asymmetric Timeliness of Earnings and MTB Ratio. The Iranian accounting and auditing review, 15 (52), 89 – 106. (in Persian)
Nikbakht, M. & Haji Azimi, F. (2013). The Impact of Conditional Conservatism on Reliability and Timeliness of Disclosure. Financial accounting research, 5 (2), 39 – 54. (in Persian)
Noferesti, M. (2007). Statistics in Business and Economics (15ed). Vol. 2. Khadamat farhangi resaneh.
Patatoukas, P. N. & Thomas, J. K. (2011). More Evidence of Bias in the Differential Timeliness Measure of Conditional Conservatism. The Accounting Review, 86(5), 1765–1793.
Patatoukas, P. N. & Thomas, J. K. (2013). More on Estimating Conditional Conservatism. Working Paper (Haas School of Business, University of California at Berkeley and Yale University).
Rodriguez, C. M. & Nickel, N.M. (2015). Aggregation Bias in Estimates of Conditional Conservatism: Theory and Evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 42(1-2), 51–78.
Roychowdhury, S. & Watts, R. )2007). Asymmetric timeliness of earnings, market-to-book and conservatism in financial reporting. Journal of Accounting & Economics, 44(3), 2-31.
Setayesh, M. (2013). Modified Basu model for estimated conservatism. Acounting and Auditing reseach, 4 (17), 21 -39. (in Persian)
Setayesh, M., Rezaei, H. & Eshaghi, A. (2012). The Relation between Conditional Conservatism and Unconditional Conservatism with Earnings Forecasts. Financial Accounting and auditing research, 4 (14), 48 – 60. (in Persian)
Watts, R.L. (2003). Conservatism in Accounting, part I: Explanations and Implications, Accounting Horizons, 17(3), 207-221.
Wolk, H. J. & Dodd Tearney, M. (2001).  Accounting Theory Thomson, 5(2), 87-117.