درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه ای در کار حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی درک حسابرسان از مفهوم زیربنایی تردید حرفه‎ای در کار حسابرسی مستقل می‎پردازد. برای بررسی درک حسابرسان از این مفهوم، از تأثیر شش عامل رتبۀ حسابرس، جنسیت، عضویت در جامعۀ حسابداران رسمی ایران، سن، سطح تحصیلات و رشتۀ تحصیلی استفاده شده است. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه‎های توزیع‎شده بین کلیۀ شاغلان در مؤسسه‎های عضو جامعۀ حسابداران رسمی ایران جمع‎آوری شده است. این پژوهش در گروه پژوهش‎های پیمایشی قرار می‎گیرد. داده‎ها با اجرای آزمون‎های کای دو، ناپاراتریک فریدمن، وی کرامرز و کندال تاو ـ سی تجزیه‎وتحلیل شدند. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد پنج عامل از شش عامل انتخاب‎شده بر درک حسابرسان از مفهوم تردید حرفه‎ای تأثیر معناداری می‎گذارند. نتایج بیان‎کنندۀ این است که حسابرسان با ویژگی‎های مختلف درک‎های متفاوتی از مفهوم بنیادی و کلیدی تردید حرفه‎ای دارند و این می‎تواند چالشی برای حرفۀ حسابرسی باشد و توجه بیشتر در حوزۀ آموزش و استانداردگذاری را می‎طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditors’ perceptions of professional skepticism in audit work

نویسندگان [English]

  • Arash Tahriri 1
  • Mahdi Piri Sagharloo 2
1 University of Tehran
چکیده [English]

The present study examines the auditors' understanding of the concept of professional skepticism in the auditing independently. To review the auditor's understanding of this the key concept, the effect of the six factors of auditor Grade, gender, CPA, age, level of education, education field ،has been used. The required information which distributed by the questionnaire among all employees at member audit firm iranian society of CPAs.This research is a survey research group and test hypotheses using the chi-square test, Friedman nonparametric test, test Kramers V was Kendall Tav C.The research findings show that five factors have significant effect on the auditor's understanding of the concept of professional skepticism.The, results show that auditors with different characteristics, have different understandings of the concept of fundamental and key professional skepticism And this can be a challenge for the audit profession and requires more attention in the field of education and standards setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Certified Accountants
  • Independent Audit
  • Professional skepticism
Auditing Standards Setting Committee. (2012). Iranian Auditing Standards. Tehran, AuditOrganization. No 330: 241-271. (inPersian)
Azinfar, K., Royayi, R. & Yaghoobnejad, A. (2012). The relation between Profrssional Skepticism indexes and the quality of auditing. Accountingmanagementresearchmagazine, (14): 25-35.(inPersian)
Azinfar, K., Royayi, R. & Yaghoobnejad, A. (2014). The relation between Profrssional Skepticism and professional judgement of independent auditors. Researchmagazineoffinancialaccountingandauditing, (22): 67-95.
(inPersian)
Bakhtiyari, N., Mojtahedzadeh, V. & Tabari, H. (2012). Effects of auditor gender on auditing quality of independent auditing.researchmagazineoffinancialaccountingandauditing, (13): 21-43.(inPersian)
Breesch, D., Branson, J. &  Hardies, K. (2010). Are Female Auditors still women: Analyzing the gender differences affecting audit quality. PresentedattheMid-AtlanticregionmeetingoftheAmericanAccountingAssociation, Long Branch, NJ. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1409964.
Center of training and researches of professional accounting and auditing of Iranian Association of Certified Public Accontants. (2009). SetoflawsandregulationsofIranianAssociationofCertifiedPublicAccontants. Tehran, (5). Naghshe iran publication. Publisher, Iranian Association of Certified Public Accountants. (inPersian)
Cohen, J., Trompeter, G. & Westermann, K.D. (2014). Professionalskepticisminpractice:anexaminationoftheinfluenceofaccountabilityonprofessionalskepticism. University of central Florida,1-46.
Dadbeh, F. & Vafadar, A. (2010). Auditing Volume1, Based on Iranian Auditing Standards, Azmoon Pardaz Certified Publice Accountants. Tehran: Kiumarspublication.(inPersian)
Ebrahimimand, M. & Sajadi, S.H. (2006). That increase the independence of the CPA. TheIranianAccountingandAuditingReview, 12(40): 61-80.
(inPersian)
Elias, R.Z. (2004). The impact corporate ethical values on perceptions of earnings management. EmeraldManagerialAuditingjournal,19 (1): 84-98.
Endrawes, M. & Monroe, G S. (2010). Professionalskepticismofauditors:acrossculturalexperiment. School of Accounting Univercity of New South Wales Australia, 1-40.
Esmaili Kia, G. & Molanazari, M. (2015). Psychological characteristics contributing to expertise in audit judgment.TheIranianAccountingandAuditingReview, 21 (4): 505-526. (inPersian)
Fatahi, Z., Goodarzi, A. & Hajiha, Z. (2013). The relation between Profrssional Skepticism characteristics of auditors and their judgement and decision making. Research&scientificmagazineofaccountingmanagement, (19): 43-59.(inPersian)
Groot, T., Quadackers, L. & Wright, A. (2009). Auditors' Skeptical Characteristics and Their Relationship to Skeptical Judgments and Decision. Socialscienceresearchnetwork, Available at http://ssrn.com/abstract=1478105.
Hoseini, S.H., Nikomaram, H. & Rezaei, A. (2015). Influencing factors explain the auditors' professional skepticism relying on individual aspects.JournalofManagementAccounting,(24):13-27.(inPersian)

Kathy Hurtt, R. (2001). Development of an Instrument to Measure Professional Skepticism. University of Wisconsin, Madison.

Kathy Hurtt, R. M Eining, M. & Plumlee, D. (2003). Professional Skepticism: A Model with Implications for Research, Practice and Education, Working paper. UniversityofWisconsin-Madison, (3): 1-30.
Kathy Hurtt, R. M., Eining, M. & Plumlee, D. (2008). An Experimental Examination of Professional Skepticim. Del classification.Socialscienceresearchnetwork, (c91):1-39
Khajavi, Sh. Noshadi, M. Sayrani, M. (2009). An Examination of the Effects of Experience and Task Complexity on Audit Judgments.TheIranianAccountingandAuditingReview,16 (55): 35-50. (inPersian)
Law, P. (2008). Auditors’ perceptions of reasonable assurance in audit work and the effectiveness of the audit risk model. AsianReviewofAccountingEmerald, 16 (2): 160-178.
Moazeminejad, H., Moradi, J. & Valipour, H. (2011). Auditors’perceptionsofreasonableassuranceinauditworkandtheeffectivenessoftheauditriskmodel. Firozabad marvdasht University, 51-62. (inPersian)
Mocadlo, R. P. (2012). InducingPredecisionalCognitiveDissonancetoIncreaseAuditorsProfessionalSkepticism. Goizueta Business School, Emory University,1-112.
Nikoomaram, H., Peikfalak, J., Rahnamai Roodposhti, F. & Talebnia, Q. (2013). Form and Substance and Their Gap in Accounting. TheIranianAccountingandAuditingReview, 20 (3): 27-46. (inPersian)
Piri Sagharloo, M. & Tahriri, A. (2014). Auditorsperceptionsofreasonableassuranceinauditworkwithevidenceformalaccountantsandemployeesintheauditorprofession. Tehran University Alborz Campus. (inPersian)
Publice Company Accounting Oversoght Board. (2012). Staff Audit Practice Alert, Maintaining And Applying Professional Skepticism In Audits. Washington. PubliceCompanyAccountingOversightBoard, (10): 1-16.
Zahrabi, M. (2014). Effects of Professional Skepticism on the quality of auditing. Magazineofauditor, (70): 100-106.(inPersian)