تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه‎کاری حسابداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس‎ارشد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه­کاری حسابداری است. در میان معیارهای ارزیابی عملکرد عملیاتی، از سه معیار بازده دارایی‎ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیۀ سود عملیاتی استفاده شده است و  محافظه­کاری حسابداری، به‎کمک مدل باسو (1997) اندازه‎گیری شده است. داده­های به‎کار گرفته‎شده، شامل نمونه‎ای مرکب از 110 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­های 1382تا 1391 است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه‎ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره بر مبنای داده­های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که احتیاط مدیریتی دارای تأثیر مثبت بر بازده دارایی‎ها و حاشیۀ سود عملیاتی است و وجود احتیاط مدیریتی موجب کاهش محافظه­کاری حسابداری می­شود. نتایج پژوهش همچنین حاکی از آن است که بین احتیاط مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطۀ معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Managerial Caution on Operating Performance and Accounting Conservatism

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi 1
  • Hadi Amiri 2
  • Milad Ahmadi 3
1 Associate Prof. Accounting, University of Isfahan, Iran
2 Assistant Prof, University of Isfahan, Iran
3 MA., University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is investigate impact of the
managerial caution on the operational performance and accounting
conservatism. To evaluate operational performance, three criteria are
used: Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and
Operating Profit Margin (OPM). Also, in order to measure accounting
conservatism, Basu's model (1997) has been used. The data used
include a sample consists of 110 listed companies in Tehran Stock
Exchange (TSE) during the years 2003 to 2012. For data analysis and
hypothesis testing, multivariate regression model and the model of
pooled data is used. The results of estimating research models suggest
that managerial caution has a positive effect on ROA and OPM, and
negative effect on accounting conservatism. The research results also
attest that between managerial caution and ROE, there is no
statistically significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Conservatism
  • Managerial Caution
  • Operating Performance
  • Real Options
  • uncertainty