افشای مسئولیت‎های اجتماعی و راهبری شرکتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سطح افشای اطلاعات زیست‎محیطی و اجتماعی با دو سازوکار راهبری شرکتی؛ یعنی سرمایه‎گذاران نهادی و مدیران غیر موظف در شرکت‌های ایرانی می‌پردازد. برای اندازه‌گیری سطح افشای اطلاعات زیست‎محیطی و اجتماعی از روش تحلیل محتوا استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش را شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل داده است و شامل 66 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال‌های 1385 تا1390 است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته‌ها بیانگر آن است که بین اندازۀ شرکت با سطح افشای اطلاعات زیست‎محیطی و اجتماعی رابطۀ معنی‎دار مثبتی وجود دارد، اما بین سطح افشای اطلاعات زیست‎محیطی و اجتماعی و سرمایه‎گذاران نهادی و مدیران غیر موظف رابطۀ معنی‎داری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance

نویسندگان [English]

  • Mehdi Maranjory 1
  • Razieh Alikhani 2
1 Instructor of Accounting, Islamic Azad University, Chalous Branch, Iran
2 Assistant Prof., Accounting IAU, University of Chalous Branch, Chalous, Iran
چکیده [English]

This research investigates the relationship between social
and environmental information disclosure level and two corporate
governance mechanisms such as institutional ownership and nonexecutive
directors of Iranian firms. To measure SEIDL, content
analysis was employed. The statistical population of this research is
the firms listed in the Tehran Stock Exchange (TSE). We use a sample
of 66 firms in different industry during 2006 to 2011. The regression
has been used to test the research hypothesis. The results show that
there is a positive significant relation between size and social and
environmental information disclosure level, but there is no meaningful
relationship between the social and environmental information
disclosure level and institutional ownership and non-executive
directors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Institutional Ownership
  • Non-executive Directors
  • Social and Environmental Disclosure