اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود با تأکید بر ابهام در تداوم فعالیت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش پیش رو ارتباط بین مدیریت سود و اظهار نظر مشروط حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت را بررسی می‎کند. در این راستا، اظهار نظر مشروط حسابرس به دو دسته تقسیم شده است: 1. مشروط به‎دلیل ابهام در تداوم فعالیت شرکت صاحبکار و 2. مشروط به‎دلیل سایر موارد. در این پژوهش، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از سه مدل جونز، جونز تعدیل‎شده و کوتاری و همکاران اندازه‎گیری می‎شود. برای بررسی رابطۀ مذکور از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نمونۀ پژوهش، شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‎های 1386 تا 1392 است. یافته‎های پژوهش بیانگر آن است که بین مدیریت سود و اظهار نظر مشروط حسابرس به‎دلیل ابهام در تداوم فعالیت شرکت، ارتباط مستقیمی وجود دارد. این در حالی است که بین مدیریت سود و اظهار نظر مشروط حسابرس به‎دلایلی جز ابهام در تداوم فعالیت، ارتباط معناداری مشاهده نشده است. این یافته‎ها حاکی از آن است که ابهام در مورد تداوم فعالیت شرکت صاحبکار، ریسک ذاتی حسابرسی را فزونی می‌بخشد و احتمال صدور گزارش مشروط را در صورت وجود مدیریت سود، افزایش می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Opinion and Earnings Management: Uncertainty in Going-concern

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi 1
  • Mohammad Osoolian 2
  • Mohammad Norouzi 3
1 Assistant Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Faculty of Management & Accounting, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran
3 M.S Student of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study investigates the relationship between earnings
management and audit opinions. Qualified audit opinions are divided
in two categories: 1. qualified because of uncertainty in going-concern,
and 2. qualified because of other reasons. Earnings management is
measured by discretionary accruals with Jones model, adjusted Jones
model and Kothari et al. model. Logistic regression model is used.
Sample includes firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) during
2007 to 2013. Findings show that there is positive relation between
qualified opinions because of uncertainty in going-concern and
earnings management. But, there is no relation between earnings
management and qualified opinions because of other reasons. It means
that uncertainty in going-concern increases audit risk and probability
of issuing of qualified opinion for reporting of earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Opinion
  • Discretionary accruals
  • Earnings management
  • Going-Concern