سنجش میزان موفقیت پیاده‎سازی پودمان مالی سیستم برنامه‎ریزی منابع سازمان: ارزیابی تخصصی زیرسیستم‎های پودمان مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت فناوری و اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت فناوری و اطلاعات، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

در سال‌‌های اخیر، استفاده از سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان در سازمان‌های خصوصی و دولتی ایران رشد چشمگیری داشته است. بررسی بهترین تجارب پیاده‌سازی پودمان مالی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، سبب کاهش میزان شکست در پیاده‌سازی این سیستم می‎شود؛ چراکه پودمان مالی، مهم‎ترین بخش کاربری این سیستم را شکل می‎دهد و استقرار صحیح و مدیریت بهینۀ مالی سازمان، به‎واسطۀ استفاده از بهترین تجارب پیاده‌سازی آن امکان‎پذیر است. در پژوهش حاضر با مطالعۀ دقیق ادبیات موضوعی مرتبط، شاخص‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی پیاده‌سازی موفق پودمان مالی سیستم برنامه‎ریزی منابع سازمان شناسایی شد و سپس نسبت به یافتن اولویت این شاخص‌ها اقدام گردید. با استفاده از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان فنی استقرار پروژه در کمیتۀ امداد، فهرستی از بهترین تجارب پیاده‌سازی پودمان مالی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان به‎دست آمد و در ادامه، به تحلیل و بررسی هریک از پودمان‌های مهم مالی این سیستم پرداخته شد. نتایج این پژوهش راهکارهای مناسبی را برای پیاده‌سازی پودمان مالی در سازمان‌های مشابه دیگر ارائه می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Implementation of Financial Module of Enterprise Resource Planning Systems: Assessing the Subsystems of Financial Module

نویسندگان [English]

  • Babak Sohrabi 1
  • Iman Rayisi Vanani 2
  • Mandana Farzaneh 3
1 Prof. in IT., Faculty of Management, University of Tehran, Iran
2 PhD in IT., Faculty of Management, University of Tehran, Iran
3 PhD Candidate, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Utilizing enterprise resource planning (ERP) systems has
been grown substantially in public and private organizations in Iran.
Examining the best practices of implementing, the financial module of
ERP helps to reduce the failure rate of implementing this system. The
proper deployment and efficient management of the financial module,
increase the chance of success in implementing ERP system. Current
research, conduct a deep exploration of the relevant literature in order
to find the general and specific indicators of evaluating the successful
implementation of financial module of the system. Then, the identified
indicators were prioritized through using questionnaires and
interviews with some project managers and domain experts in one of
the largest public organizations in Iran. The best practices are
specified separately for each of the key financial modules of the ERP
system. The results of this study provide appropriate guidelines for
implementation financial module of ERP in other similar
organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning System
  • Financial Module
  • Best Practice