خصوصی‎سازی کنترل، نظام راهبری شرکتی و عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد، اسلامی قزوین، ایران

2 کارشناس‎ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه علوم و تحقیقات، قزوین، ایران

چکیده

هدف این مقاله، تعیین آثار خصوصی‌سازی کنترل بر وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌‌های‌ واگذارشده به بخش خصوصی است. با استفاده از اطلاعات 140 شرکت دولتی که از طریق انتقال سهام کنترلی از سال 1380 تا 1390 خصوصی‌سازی شده است، این موضوع بررسی می‎شود که آیا خصوصی­سازی شرکت‌‌های‌ مذکور بر عملکرد و وضعیت مالی آنها آثار مثبتی برجای گذاشته یا خیر. بدین منظور از مدل‎های رگرسیونی چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد: 1. خصوصی­سازی سبب کاهش بدهی سهامدار بزرگ نشده است؛
2. خصوصی­سازی موجب کاهش بدهی شرکت‌‌ها‌ به دولت نشده است؛ 3. خصوصی­سازی به افزایش بهره‌‌‌وری کارکنان انجامیده است و 4. خصوصی­سازی موجب بهبود نسبی عملکرد شرکت‌‌ها‌ شده است. این نتایج به توضیح اینکه سیاستگذاران بخش عمومی چگونه با خصوصی‌سازی کنترل، عملکرد ضعیف شرکت‌‌های‌ دولتی را بهبود می‌دهند، کمک می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control Privatization, Corporate Governance and Firm Performance

نویسندگان [English]

  • Keyhan Maham 1
  • Farid Tanha 2
1 Assistant Prof. Accounting, Islamic Azad University of Qazvin, Iran
2 Master of Accounting, Faculty of Management, University of Science and Research Campus, Qazvin, Iran
چکیده [English]

The aim of this paper is to determine the impacts of
control privatization on financial situation and performance of the
firms transferred to private sector in IRAN. Using data pertinent to
140 public firms privatized during 2001 to 2012, it was examined
whether control privatization had any positive impacts on the selected
measures. To this end, multivariate regression models were used.
Research findings showed that: 1. Privatization do not lead to
decreased large shareholder expropriation; 2. Privatization do not lead
to decreased government debt; 3. Privatization leads to increased
productivity of employees; and 4. Privatization leads to improved
firms performance. These results can describe how public policy
makers improve poor performance of firms by control privatization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Control Privatization
  • Employee Productivity
  • firm performance
  • Government Debt
  • Large Shareholder Expropriation