تأثیر سطح عدم اطمینان بر واکنش قیمت سهام به اخبار خوب و اخبار بد در طول چرخه‎های تجاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مالی، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، بهشهر، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی واکنش قیمت سهام به اخبار خوب و بد در شرایط رونق و رکود تجاری با فرض وجود عدم اطمینان در بازار سرمایه است. برای دستیابی به این هدف، فرضیه‎هایی برای بررسی اثر عدم اطمینان بالا و پایین در میزان واکنش قیمت سهام به اخبار خوب و بد مطرح شده است. برای آزمون فرضیه‎ها، 111 شرکت طی سال‎های 1385 تا 1390 از بین شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و متغیرهای پژوهش با استفاده از دو روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی و روش داده‎های تلفیقی پویا، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در دورۀ رونق تجاری، عدم اطمینان بالا یا پایین در میزان واکنش قیمت سهام به اخبار بد مؤثر نبوده و درکل فاقد هر گونه محتوای اطلاعاتی است. همچنین نتایج حاکی از این است که در دورۀ رکود تجاری، واکنش سرمایه‎گذاران به اخبار خوب در شرایط وجود عدم اطمینان بالا، ضعیف‎تر و در شرایط عدم اطمینان پایین، شدیدتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Uncertainty Level on Stock Prices Reaction to the Good News and Bad News during Business Cycles

نویسندگان [English]

  • Mehdi Meshki 1
  • Hossein Ashrafi 2
1 Assistant Professor, Finance, Payame Noor University, Rasht, Iran
2 MS. Student of Accounting, Payame Noor University, Behshar, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the present research is to investigate the reactions of stock prices to good and bad news during economic expansions and recessions under different levels of uncertainty. The study period is between the years 1385 to 1390and the population of the study is 111 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). We use Generalized Method of Moments and Partial Least Squares method to analyze the research variables. The results show that high or low uncertainty is not effective in the reaction of stock prices to bad news in time of prosperity. Also the results suggested that when good news arrives during recessions, higher uncertainty of investors leads to relatively smaller price increase and vice versa.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bad news
  • Good news
  • prosperity
  • Recession
  • uncertainty