بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد رشتۀ حسابداری، دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق­الزحمۀ حسابرسی شرکت‎های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله از متغیر مالکیت خانوادگی، مالکیت دولتی، مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت، به‎منزلۀ ساختار مالکیت مؤثر بر حق­الزحمۀ حسابرسی، استفاده شده است. در همین راستا برای تبیین ارتباط بین ساختار مالکیت و حق‎الزحمۀ حسابرسی، چهار فرضیه تدوین شد. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورۀ زمانی 1385 تا 1390، جمع‎آوری شدند و از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه‎ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مالکیت خانوادگی و مالکیت دولتی اثر معناداری بر حق‎الزحمۀ حسابرسی دارند، اما نتایج پژوهش برای تأثیر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Ownership Structure on Audit Fees

نویسندگان [English]

  • Vali Khodadadi 1
  • Ramin Ghorbani 2
  • Nikoo Khansari 3
1 Associate Prof., Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 MSc. Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 MSc. Student, Faculty of social Sciences, International University of Imam Khomeini, Ghazvin, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the effect of ownership structure on the audit fees of listed companies in Tehran Stock Exchange. In this paper, the variables of family ownership, state ownership, institutional ownership and management ownership are used as ownership structures affecting the audit fees. In this context, four hypotheses were developed to explain the relationship between ownership structure and audit fees. The hypotheses and data were formulated for companies in Tehran Stock Exchange for the period between 2006 and 2011 and compositional data regression model was used to test the hypotheses. The results showed that family ownership and state ownership significantly affect audit fees, but the impact of institutional ownership and management ownership on audit fees is not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit fees
  • Family ownership
  • Institutional Ownership
  • managerial ownership
  • state ownership