تأثیر محافظه‎کاری بر پیش‎بینی‎های مدیریت از سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر ارتباط گزارشگری مالی محافظه‎کارانه با پیش‎بینی سود مدیریت را بررسی می‎کند. در این پژوهش داده‌های 76 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سال‎های 1384 تا1390 جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون فرضیه‎های پژوهش آزموده شدند. اندازه‎گیری محافظه‎کاری به‎کمک مدل‌های گیولی و هاین (2000)، باسو (1997) و معیار MTB انجام گرفت و سپس به بررسی تأثیر محافظه‎کاریِ مدیریت بر پیش‎بینی سود پرداخته شده است. شواهد تجربی نشان می‎دهد، محافظه‎کاری با تعداد دفعات پیش‎بینی سود از سوی مدیریت دارای رابطۀ منفی و معنادار است. به‎گفته‎ای، با افزایش میزان محافظه‎کاری مدیران، آنها تمایل کمتری برای افشای پیش‎بینی‎های خود دارند. اما بین محافظه‎کاری با دقت پیش‎بینی رابطه‌ای مشاهده نشد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‎دهد، بین محافظه‎کاری (با استفاده از مدل باسو و معیار MTB) با اعتبار پیش‎بینی سود، رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. به‎گفتۀ دیگر با افزایش سطح محافظه‎کاری، خطای پیش‎بینی سود مدیریت کاهش می‎یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Conservatism on Management Earnings Forecasts

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Asadi 1
  • Morteza Bayat 2
1 Assistant Prof., Faculty of Management & Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 MS. Student of Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research examines the relationship between conservative financial reporting and management earnings forecasts. In this study, data from 76 firms listed in the Tehran Stock Exchange from 2005 to 2011 has been collected and the research hypothesis has been tested by utilizing the regression coefficient analysis. Conservatism was measured using the Gioly and Hayn model (2000), Basu model (1997) and Market-t- Book (MTB) standard and the effects of conservatism on management earnings forecast was measured. The results show that conservatism has a significant and negative relationship on the number and frequency of earnings predictions by managers; i.e. the greater the degree of conservatism is among managers, the less willing the managers are to disclose and reveal their forecasts. However, no relationship was observed between conservatism and the accuracy of predictions. The results also show that there is a significant and negative relationship between conservatism and predicting validity. In other words, as conservatism level increases, the earnings prediction error by managers decreases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accuracy of predictions
  • Conservatism
  • frequency of earnings predictions
  • predicting validity