بررسی رابطۀ متقابل کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس‎ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز استهبان، استهبان، ایران

چکیده

در زمینۀ ارتباط بین کیفیت افشا و عملکرد شرکت­ها، در مطالعات انجام‎گرفته دوگانگی‎ دیده می‎شود؛ در حالیکه برخی از مطالعات به بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد شرکت­ها پرداخته­اند، مطالعات دیگری نیز وجود دارد که تأثیر عملکرد شرکت­ها بر کیفیت افشا را به بوتۀ آزمون گذاشته‎اند. مشاهدۀ شواهدی مبنی بر صحت هر دو رویکرد یاد شده، می­تواند به‎معنای رابطه‎ای دوطرفه میان این دو متغیر باشد. در این راستا، پژوهش پیش رو به بررسی رابطۀ دوطرفۀ کیفیت افشا و عملکرد 149 شرکت پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1391- 1383 می­پردازد. ابتدا با انجام آزمون علیت گرنجری، وجود رابطۀ دوطرفه میان این دو متغیر به تأیید رسید و سپس سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله­ای برآورد شد. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطۀ دوطرفه بین کیفیت افشا و عملکرد شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به بیان دیگر، نتایج حاصل از سیستم معادلات همزمان، از اطمینان و صحت بیشتری نسبت به برآورد تک‎معادلات، برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Relationship between Disclosure Quality and the Performance of Tehran Stock Exchange Companies Using a Simultaneous Equations System

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • Sajjad Behpour 2
  • Fatemeh Kazemnezhad 3
1 Associate Prof. Accounting, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 PhD. Candidate in Economic, University of Shiraz, Shiraz, Iran
3 MSc in Management, Estahban Payame Noor University, Estahban, Iran
چکیده [English]

The so far studies, reveal a dual relationship between
disclosure quality and firm performance. While some studies have
examined the effects of disclosure quality on firm performance, other
studies have examined the effects of firm performance on disclosure
quality. Reviewing the evidence of the validity of both approaches
means that there is a bilateral (two-sided) relationship between these
two variables. In this regard, the goal of present research is to study
the bilateral relationship between disclosure quality and performance
of 149 companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) during
2004 to 2010. At first, the bilateral relationship between two variables
was confirmed using Granger causality test and then simultaneous
equations system was estimated using two-step regression. Based on
the results, there is bilateral relationship between disclosure quality
and performance of the companies listed on the TSE. In other words,
the results of the simultaneous equation system have more reliability
and validity compared to single-equation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure Quality
  • performance
  • Simultaneous Equations system