بررسی تأثیر برخی ویژگی‎های نظام راهبری شرکت بر تصمیم‎های ساختار سرمایه شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، گروه حسابداری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، پیام نور بهشهر ، ایران

چکیده

در طی چند دهه اخیر، موضوع ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن بیش از پیش مورد توجه محققان حوزه ادبیات مالی قرار گرفته است. به باور برخی محققان، نظام راهبری شرکت یکی از این عوامل مؤثر به شمار می‎رود. از این رو تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان برخی از ویژگی‎های هیئت مدیره به‎عنوان یکی از مکانیزم‎های نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت‎ها می‎پردازد. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال‎های 1387 -1383به‎عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. در این مطالعه اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل و درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به‎عنوان متغیر‎های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به‎عنوان متغیر وابسته در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‎های تابلویی مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‎ها حاکی از آن است که در شرکت‎هایی که وظایف ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل از یکدیگر تفکیک شده و همچنین شرکت‎های با تعداد اعضای هیئت مدیره کمتر، تمایل بکارگیری بدهی افزایش می‎یابد. در حالیکه هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Effect of some Corporate Governance Attributes on Capital Structure Decisions for Corporation Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdolkarim Moghaddam 1
  • Abolfazl Momeni Yanesari 2
چکیده [English]

Throughout the recent decades, the issue of capital structure and the factors effective on it has been increasingly taken into consideration by the researchers working in the area of finance literature. One of these effective factors, to some researchers, is Corporate Governance. Therefore, the present study wants to investigate whether there is a relationship between some specific features of Board of Managers which is by itself considered as one of the mechanisms of firm's Corporate Governance and firms' capital structure. To do so, the number of 90 firms was selected from those which were listed in Tehran's stock exchange during the period of 1383 until 1387 to work as the sample of the study. The independent variables of the study included 'board size', 'CEO duality' and 'proportion of outside directors' while the dependent variable was decided to be 'debt ratio' (as a measure of capital structure). The variables were empirically tested by multiple regression analysis. The results obtained from testing the research hypotheses indicate that in firms where the duties of the chairman of the board is separated from those of CEO and also in firms the benefit from fewer members of the board, the tendency to utilize debt increases. However, no significant relationship was found between 'proportion of outside directors' and 'capital structure'.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital structure
  • Corporate governance
  • panel data