مسئله‌ی نمایندگی و قیمت‎گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه‌ی جریان‌های نقدی آزاد

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به تأثیر مسائل نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد شرکت‌ها بر قیمت -گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته است. به منظور بررسی ارتباط بین هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد و حق‌الزحمه‌ی حسابرسی، شرکت‌های نمونه‌ی تحقیق بر حسب سطوح جریان‌های نقدی و فرصت‌های رشد به چهار گروه تقسیم شدند و سپس ارتباط بین سطح حق‎الزحمه‎ی حسابرسی گروه‌ها و متغیرهای آزمایشی هزینه‌ی نمایندگی مورد سنجش قرار گرفت. تعداد 88 شرکت طی دوره‌ی زمانی 1381 تا 1388 انتخاب و فرضیه‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون تحلیل کوواریانس و به روش پنل آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که حق‎الزحمه‎ی حسابرسی در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد آن‌ها بالا و فرصت‌های رشد آن‌ها زیاد می‌باشد، بالاتر از شرکت‌هایی است که جریان‌های نقدی آزاد آن‌ها پایین اما فرصت‌های رشد بالایی دارند. به علاوه در شرکت‌هایی که جریان‌های نقدی آزاد و فرصت‌های رشد آن‌ها بالا باشد، با افزایش میزان بدهی‌ها میانگین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی افزایش می‌یابد. اما بر طبق نتایج حاصل، افزایش میزان سود تقسیمی موجب کاهش مسئله‌ی نمایندگی ناشی از جریان‌های نقدی آزاد نمی-شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agency Problems and Audit Fees Further Tests of the Free Cash Flow Hypothesis

نویسندگان [English]

  • Saeid Hossein Alavi Tabari 1
  • Moojgan Robatmili 2
  • Mojgan Robatmili 2
چکیده [English]

We expect that the auditors assess higher risks and expend more effort to address the agency problems of FCF and growth opportunities. Companies often use debt and dividend to monitor (and mitigate) the agency problems of FCF, as these reduce the funds available to managers. This study provides further evidence on whether audit fees vary in relation to the agency problems that can arise in companies with FCF. For this, we partitioned the sample into four groups according to FCF and growth opportunities. Then we test the relationship between audit fee level and experimental variables in the form of a four-level categorical variable (FG). Our sample consists of 88 companies in listed Tehran Stock Exchange for the period of 1381 to 1388. In order to study the relationships t-test and ANCOVA method have been used. Our results show that companies with high FCF and high growth opportunities are more likely to have higher audit fees than companies with low FCF and high growth opportunities. We also find that higher debt levels moderate the higher audit fees, but dividend payout does not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Problems
  • Audit fees
  • Free Cash Flow Hypothesis
  • growth opportunities