سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران

3 مربی دانشگاه پیام نور، مرکز بیرجند، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سبک شناختی حسابرسان و حجم اطلاعات بر کیفیت اظهار نظر آنها در مورد تداوم فعالیت می‌باشد. سؤالات و فرضیه‌های تحقیق بر مبنای تئوری شرودر، درایور و استرافر در مورد پردازش اطلاعات است. طبق این تئوری ، توانایی افراد برای پردازش اطلاعات بستگی به سبک شناختی آنها داشته و با افزایش اطلاعات کاهش می‌یابد. حسابرسان مورد آزمون که مدیران ارشد، مدیران و سرپرستان ارشد سازمان حسابرسی بودند، تحت دو آزمون شامل "آزمون سبک شناخت" و "آزمون اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت" قرار گرفتند. داده‌های به‎دست آمده، از طریق مدل تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون طرح اندازه‎های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و یافته‌ها حاکی از آن بود که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرفر پیروی می‌کند: حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی با پردازش اطلاعات بیشتری اشباع می‎شوند و اظهارنظرهای صحیح‎تری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Auditor's Cognitive Style, Information Load and Judgment Quality in Going Concern

نویسندگان [English]

  • Mohamad Arab Mazar 1
  • Abolghasem Maseihabadi 2
  • Azam Pouryousof 3
چکیده [English]

This research investigated the impact of auditor's cognitive style and information load on judgment quality in going concern. Research questions and hypotheses draws upon the Schroder, Driver, and Streufert Theory in information processing. Based in this theory, the person ability for information processing depends on their cognitive style and decreased as information load increased. Auditors at partners, managers and senior's level in Auditing Organization were used as subject, and two expose tests: "Test of cognitive style" and "Test of judgment in going concern ".One-entry analysis of variance used to data analysis. Findings suggest that auditor's ability for information processing depend on their cognitive style and forward in Schroder, Driver and streufert theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive style
  • Commenting on the Continued Activity
  • objective knowledge
  • style
  • Subjective Cognitive Style.