ارزیابی تأثیر رویکردهای قضاوتی و شناختی زبان در گزارش‌های توضیحی حسابداری

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حسابداری، تهران، ایران

2 دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش به ارزیابی تأثیر رویکردهای مختلف زبان‌شناسی بر روی رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه‌گذاران در محیط ایران می‌پردازد. پژوهش های متعددی در سال‎های اخیر به ارزیابی تأثیر لحن (مثبت/منفی) زبان در اطلاعات توضیحی حسابداری پرداخته و همگی آنها از این امر دفاع نموده‌اند. ریلی[40] موضوع تأثیر سطح ساخت (عینی/ انتزاعی) زبان بر تصمیمات سرمایه‌گذاران را در ادبیات حسابداری مطرح نمود. هیلز و همکاران[30] نیز شواهدی از نحوه و زمان تأثیرگذاری میزان صراحت زبان بر قضاوت های سرمایه‌گذاران ارایه نمودند. پژوهش حاضر نیز در راستای تکامل و ادامه این پژوهش‎ها، رویکرد جدیدی را ارایه کرده و نشان می‌دهد که 1) عینی بودن زبان شرط اصلی برای صراحت آن نیست، 2) افزایش صراحت زبان (بدون در نظر گرفتن ساخت و لحن) آن تأثیر معناداری بر رفتارهای قضاوتی و شناختی سرمایه‌گذاران دارد؛ 3) در صورتی که اطلاعات عینی به صورت غیر صریح ارایه شده باشد، تأثیر معنی‌داری (بدون توجه به لحن آن) بر قضاوت‎های سرمایه‌گذاران نخواهد داشت؛ و درنهایت، افزایش عملکرد جلب توجه کنندگی در اطلاعات صریح، دارای ارتباط معناداری با تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد است. همچنین این پژوهش، موضوع تأثیر رویکردهای زبان‌شناسی در گزارشگری غیرعددی حسابداری را برای اولین بار در ادبیات حسابداری و مالی ایران مطرح کرده و نوآوری‎هایی نیز از لحاظ روش‌شناسی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of Language Judgmental and Cognitive Approaches in Accounting Narratives

نویسندگان [English]

  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 1
  • Hashem Nikoomaram 1
  • Ali akbar Nonahal Nahr 2
چکیده [English]

This research evaluates impact of different linguistic approaches on judgmental and cognitive behaviors of investors in Iran. In recent years various researches have evaluated the impact of language tone (positive/negative) in accounting narratives and all they have defend it. Reily [40] introduced impact of construal level (concrete/abstract) of language on investment decisions in the accounting literature. Hales et al [30] also provided evidences on how and when impact of degree of the language vividness on investors' judgments. In order to study the evolution and continuation of those researches, this study offers a new approach and show that the first- the main condition for vividness of language, is not concreteness; secondly – with increase in language vividness(regardless of construe and tone), it impacts significantly on judgmental and cognitive behavior of investors; thirdly-if the concrete information is presented as a non-vivid, it (regardless of tone) will not impact on investors' judgments; finally - increased attention drawing performance in concrete information, communicate significantly with investment decisions of individuals. This research also mentions the impact of linguistic approaches to non-numerical accounting reporting for the first step in Iran's accounting and financial literature and has innovations in terms of methodology too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • Investors' Judgmental and Cognitive Behaviors
  • Language
  • Language Construe
  • Language Tone
  • Language Vividness
  • Non-Numerical Reporting