تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، واحد تهران مرکزی، ایران

چکیده

افزایش شکاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‎ها موجب انجام تحقیقات متعددی در زمینه شناسایی عوامل حذف شده از صورت‎های مالی شرکت‎ها شده است.از جمله عواملی که بر ارزش شرکت‎ها اثر می‎گذارد ولی در صورت‎های مالی ارائه نمی‎شود، ارزش برند، ارزش سرمایه فکری و.. است. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‎ها می‎پردازد. برای بررسی سرمایه فکری از روش ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری که توسط پالیک در سال 2000 پیشنهاد شد، استفاده شده است . ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری کارایی سه نوع از داده‌ها را اندازه‎گیری می‎کند: سرمایه بکار گرفته شده (مالی و فیزیکی)، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری این مطالعه بصورت تحلیلی اثرات جداگانه از کارایی سرمایه شامل کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکار گرفته شده (فیزیکی )بر ارزش بازار و عملکرد مالی را برای 90 شرکت طی سال‎های 1389-1385 به روش رگرسیون مورد آزمون قرار می‎دهد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد رابطه بین ضریب کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) معنادار نیست این یافته‌ تحقیق وجود شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‎ها را تأیید می‌کند. و همچنین نتایج حاصل از آزمون‎های به‎دست آمده بیانگر این است که ضریب کارایی سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی( نرخ بازده دارایی‎ها) شرکت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Intellectual Capital on Firms Market Value and Financial Performance

نویسندگان [English]

  • Zahra Pourzamani 1
  • Azita Jahanshad 1
  • Ali Mahmoudabadi 2
چکیده [English]

The increasing gap between firms' Market and Book Value has drawn wide research attention to exploring the invisible value omitted from financial statements. Some factors that impact on firms' value but don't release in financial statements are Brand value, Intellectual value. This research focuses on relationship between intellectual capital and firms' market value and financial performance of companies in Tehran stock exchange. For examining the intellectual capital, Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) method, which was suggested in 2000 by Pulic has been used. VAIC measures the efficiency of three types of inputs: physical and financial capital, human capital, and structural capital. The study, analytically examines the separate effects of capital employed efficiency, human capital efficiency, and structural capital efficiency on market value and financial performance 90 companies listed in the Tehran Stock Exchange tested by linear regression. The results of the present study Market-to-book value ratio is negative related with value added intellectual coefficient This finding supports previews empirical research that has underlined the existence of an increasing gap between market and book value of organizations (Lev and This finding supports previews empirical research that has underlined the existence of an increasing gap between market and book value of organizations (Lev and Radhakrishnan, 2003; Lev and Zarowin, 1999; Lev, 2001). There is significant relationship between IC (measured with VAIC) and the financial performance measures (ROA).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital
  • Market Value to Book Value Ratio.
  • Rate of Return on Assets
  • Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)