بررسی تأثیر تصمیمات سنجیده مدیران بر چسبندگی هزینه‌ها

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه بین‎المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

پژوهش‌های اخیر درباره رفتار هزینه بیانگر این است که میزان کاهش هزینه‌ها به‎هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه‌ها به‌هنگام همان میزان افزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه‌ها به چسبندگی هزینه‌ها معروف شده است. مطابق یکی از فرضیه-های ارائه شده، علت چسبندگی هزینه‌ها تصمیمات سنجیده مدیران است. در این پژوهش از پیش‌‎بینی فروش توسط مدیریت به‌عنوان نشانه انتظارات مدیریت استفاده شده و فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد بهای تمام شده فروش و هزینه‌های فروش، عمومی و اداری 186 شرکت در طول سال های 1380 تا 1388 به‌طور تجربی آزمون شده است. نتایج نشان می‌دهد، انتظار افزایش فروش آتی توسط مدیریت، موجب کاهش چسبندگی بهای تمام شده فروش می‌شود و هرچه این خوش‌بینی بیشتر باشد، چسبندگی بهای تمام شده فروش بیشتر کاهش می‌یابد. اما خوش‌بینی مدیریت، چسبندگی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری را افزایش می‌دهد و چسبندگی این هزینه‌ها در صورت خوش‌بینی زیاد مدیریت، بیشتر از حالت خوش‌بینی کم است که شواهدی قوی از تأیید فرضیه تصمیمات سنجیده در مورد هزینه‌های فروش، عمومی و اداری محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Managers’ Deliberate Decisions on Costs’ Stickiness

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Seyyed Morteza Mortazavi 2
چکیده [English]

Recent research on cost behavior has revealed that the magnitude of decrease in costs associated with decrease in sales is lower than the magnitude of the increase in costs associated with an equivalent increase in sales. This asymmetric cost behavior is termed as “cost stickiness.” One of the hypotheses on costs stickiness explains it as a result of the deliberate decisions of managers. In this paper, sales forecasts issued by managers are used as a proxy for managers’ prospect of future sales and the deliberate decision hypothesis was examined empirically among 186 firms during 1380 to 1388. Findings show that the prospect of increase in future sales decreases cost stickiness in the case of cost of goods sold and this stickiness is also decreased more when managers are more optimistic about future sales. It was also found that stickiness of sales, general and administrative costs is increased when managers are optimistic about future sales and this stickiness is more when managers are more optimistic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost Behavior
  • Cost stickiness
  • Management Deliberate Decisions
  • Sales Forecasts.