تأثیر آستانه اهمیت و انگیزه‌های اختیاری مدیران بر افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، اصفهان، ایران

چکیده

در این پژوهش، انگیزه‌های اجباری و اختیاری افشاء در سطح صورت‌های مالی، آزمون شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه‌ای شامل 98 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار و حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی انتخاب شده‌اند. دوره پژوهش، سال‌های 1379 و 1380، یعنی، به‌ترتیب، یک‌سال قبل و یک‌سال بعد از الزام به رعایت دستورعمل حسابرسی با نگرش به مدیریت خطر حسابرسی و به‌عنوان معیار تعیین آستانه اهمیت انتخاب شده است. نتایج پژوهش، نشان دهنده تأثیر متغیرهای افشاء به‌جز حجم سرمایه تأمین شده توسط شرکت، شامل آستانه اهمیت، ضریب حساسیت سود، هزینه مالکانه، بر روی افشای در سطح صورت‌های مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Materiality Threshold and Managers' Voluntary Incentives on Disclosure of Information in the Financial Statement of Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abdollah khani 1
  • Amene Mirbagheri Roudbarei 2
چکیده [English]

In this research, mandatory and voluntary incentives of disclosure, in the financial statement as a whole, have been tested. A sample of 98 companies active in Tehran stock exchange (TSE) and audited by Iran Auditing Organization (IAO) selected to test the research hypotheses. Study period selected, 1379 and 1380, as the fiscal year of before and after of the obligation to comply audit manual partially revised to include audit risk management as a base for materiality threshold. Research results is showed statistically significant impact of disclosure variables, include materiality threshold, earning response coefficient (ERC), proprietary cost (pc), on the disclosure in the financial statements. But the impact for the amount of capital provided by the company was no statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mandatory Disclosure.
  • Materiality Threshold
  • Voluntary disclosure