نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه بین ریسک و بازده، تأثیر ریسک عدم نقدشوندگی و عوامل نقدشوندگی شامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بر مازاد بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از الگوی سری زمانی برای یک دوره زمانی از فروردین سال 1378 تا اسفند سال 1384 بطور ماهانه در بورس اوراق بهادار تهران بهره‌گیری شده که تمامی شرکت‌های موجود در بورس اورق بهادار را که سهام آنها حداقل 100 روز در طی حداقل 9 ماه در بورس مورد معامله قرار گرفته باشند را شامل می‌شود. همچنین بمنظور کاهش همبستگی بین این متغیرها از روش تشکیل پرتفوی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته تحقیق تأثیر معنی‌دار داشته‌اند. بدین معنی که تأثیر عدم نقدشوندگی و اندازه شرکت بر مازاد بازده سهام منفی، اما تأثیر مازاد بازده بازار و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر مازاد بازده سهام مثبت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Liquidity Factors and Illiquidity Risk on Excess Stock Return in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Regarding the importance of the relationship between risk and return,
the effect of illiquidity risk and liquidity factors such as excess market
return, firm size and book to market value ratio on excess stock return
are investigated in this research. By using time series method, this
investigation was conducted on Iranian companies listed in Tehran
stock exchange monthly over the period 1378-1384.
Portfolio construction approach is applied for the reduction of
correlation coefficient among these variables. The results show that all
of the applied independent variables have significant effect on the
dependent variable. Namely, the impact of illiquidity and firm size on
excess stock return is negative; however the effect of excess market
return and book to market value ratio on excess stock return is
positive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excess Market Return
  • Excess Stock Return
  • Illiquidity
  • Size