تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه اهم تحقیق این است که رابطه معنی‌داری بین ساختار مالکیت شرکت‌ها و عملکرد آنها وجود دارد. فرضیه‌های اخص مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها است. برای آزمون هر یک از فرضیه ها چهار مدل بر اساس متغیرهای وابسته تعریف گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 66 شرکت طی سال‌های 1382 تا 1386 می‌باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش «داده‌های ترکیبی» است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی‌دار و منفی بین "مالکیت نهادی" و عملکرد شرکت و رابطه معنی‌دار و مثبت بین "مالکیت شرکتی" و عملکرد شرکت وجود دارد. "مالکیت مدیریتی" به صورت معنی‌دار و منفی بر عملکرد تأثیر می گذارد و در مورد "مالکیت خارجی" اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی در شرکت های نمونه آماری باشد، مشاهده نگردید. در "مالکیت خصوصی" نیز بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذاران شرکتی باشد. به گونه کلی، نیز بین ساختار مالکیت شرکت ها و عملکرد آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Ownership Structure on The Performance of the Companies Accepted in the Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

This study is an attempt to investigate the effects of ownership
structure on the performance of the accepted companies in the Tehran
Stock Exchange. For testing the hypotheses, the statistical "panel data"
technique was employed. For testing each hypotheses, four models
based on different independent variables were introduced. The
statistical population included 66 companies in the period between
2003-2008.
Based on the research results, all the hypotheses except the fourth one,
were confirmed. The findings reveal a significant negative
relationship between the "institutional ownership" and companies’
performance; and the relationship between the "corporate ownership"
and companies’ performance is significantly positive. "Management
ownership" would affect the performance significantly and negatively.
For "foreign ownership", there is no information that would indicate
the ownership of foreign investors in our samples companies. In
"private ownership", it is better for corporate investors to handle the
principal ownership. In general, there is a significant relationship
between companies’ ownership structure and their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Corporate Performance
  • Ownership Structure
  • panel data
  • Stock Exchange of Tehran