رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران

نویسندگان

چکیده

تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه شرکت‌ها از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی‌داری بر هزینه سرمایه(هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکت‌ها، دارد. 2) آیا هزینه سرمایه شرکت‌های با مقادیر متفاوت کیفیت اقلام تعهدی، تفاوت معنی‌داری با هم دارند. از این رو تعداد 85 شرکت در طی دوره زمانی 1384-1376 مورد بررسی قرار گرفتند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، بررسی داده‌های تابلویی بوده است. اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیر اختیاری(ذاتی) تفکیک شده‌اند تا نتایج هر دو جزء از اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد که هزینه سرمایه شرکت‌ها تحت تاثیر کیفیت اقلام تعهدی و اجزای مربوط به آن، قرار نمی‌گیرد. به عبارت دیگر نمی‌توان پذیرفت که، بین هزینه سرمایه شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی ضعیف و پایین، در مقایسه با شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی خوب و مناسب، اختلاف معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Accruals Quality and Cost of Capital in Iran

چکیده [English]

In this study, the effect of accruals quality on cost of capital for firms
accepted in Tehran Stock Exchange has been analyzed.(accruals, has
defined as difference between accounting earnings and cash flows).
The aim of this study is to determine, if accruals quality (AQ) has
meaningful effect on cost of capital (cost of debt and cost of equity).
Therefore 85 firms in the period of 1376-1384 have been studied. The
selected approach for test hypotheses is panel data analysis. AQ is
separated to discretionary and nondiscretionary, to test the results of
these two components on cost of capital. The results show that, the
cost of capital of firms isn't influenced by AQ and its components. On
the other words, we couldn't accept that there is a meaningful
difference between cost of capital of firms with poor AQ and those of
with high AQ.
Keywords: Accruals, Poor Accruals Quality, Cost of Capital, Panel Data
*Corresponding

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Cost of capital
  • panel data
  • Poor Accruals Quality