هزینه های نمایندگی و ‌قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل

نویسندگان

چکیده

از لحاظ نظری انتظار می‌رود وجود رابطه نمایندگی ،گسترش و تنوع آن از طریق اثرگذاری بر اندازه، ریسک و پیچیدگی واحد مورد حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد اما در این رابطه شواهد کمی مستند شده است. این پژوهش درصدد بررسی رابطه هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی در ایران است. براین اساس عوامل اثرگذار بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی به همراه شاخص های هزینه های نمایندگی به عنوان متغیرهای مستقل و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. در این پژوهش فرضیه اعم عبارت است از اینکه بین شاخص های هزینه های نمایندگی با حق الزحمه خدمات حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز برای آزمون همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش، از طریق یک مدل رگرسیون، از شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1384 به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی رابطه ای معنی دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agency Costs & Independent Audit Services Pricing

چکیده [English]

Abstract
Theorithecally the existence, growth and diversity of agency relation
is expected to effect on audit pricing by affecting size, complexity and
risk of the auditee. But no adequate evidences have been documented.
This study investigates the association of audit services pricing with
agency costs. For this purpose, agency costs’ factors are used as
independent variables and audit fee is used as dependent variable. The
purpose of this study is to find whether there is a significant
relationship between agency costs and audit services pricing. The
necessary information for testing correlation of variables through a
regression model gathered from production companies of Tehran
Stock and Exchange (TSE) for the financial year of 2005. The results
of this study show that for the some of independent variables there is a
relationship between agency costs and audit services pricing and on
this basis it is possible to propose that there are agency costs or
conflict of interests among various groups of involving parties in
corporations in Iran and, this conflict affects audit services pricing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Costs
  • Audit Services Pricing
  • Independent Auditing