انتخاب پرتفوی با استفاده از سه معیار میانگین بازدهی، انحراف معیار بازدهی و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

مارکویتز در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیار های گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. نقدشوندگی یکی از مهمترین معیارهای مورد توجه سرمایه گذاران در هنگام تشکیل پرتفوی می باشد. این تحقیق بر آن است که این معیار را در مدل پیشنهادی مارکویتز با استفاده از دو رویکرد فیلترینگ و محدودیت نقدشوندگی و در بازار سرمایه ایران ادغام کرده و در نهایت به مدلی برسد که با استفاده از آن، سرمایه گذاران بتوانند پرتفویی تشکیل دهند که از لحاظ بازدهی، ریسک و نقدشوندگی بهینه باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقدشوندگی در سطوح بالا، بر روی تصمیمات سرمایه‌گذاران مؤثر بوده و بنابراین مرزهای کارا را تحت تأثیر قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio Selection Using Return Mean, Return Standard Deviation and Liquidity in Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

Markowitz, in his Portfolio selection theory, stated that investors
select their portfolios according to two criteria of risk and return.
Accordingly, he presented his mathematical model. One of the
criticisms of this model is that while investors, practically, consider
different criteria in forming their portfolios, it only considers the
return mean and return standard deviation. Liquidity is one of the most
important criteria in forming portfolios. The present research aims at
merging this criterion with Markowitz’s suggested model in Iran’s
market using liquidity filtering, liquidity constraints and thus forming
a model by using of which investors form a portfolio whose return,
risk and liquidity is optimal. The research results show that liquidity in
high levels has an effect on investors decisions and their efficient
frontiers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liquidit
  • Liquidity Constraints
  • Liquidity Filtering