کاربرد تئوری نمایندگی در برنامه ریزی نیروی انسانی شرکتهای حسابرسی

نویسنده

چکیده

این مقاله مفهوم تئوری نمایندگی را به ساختار قراردادها چند هدفی تعمیم می دهد ، و عوامل اساسی مدل نمایندگی را از طریق تعیین قراردادهای بهینه ، که بین عامل و مدیر می تواند در یک شرکت حسابرسی با تصمیم گیری در خصوص قراردادهای چند هدفی مواجه است ، در صورتی که سیستم حسابداری شرکت اطلاعات لازم جهت مدل اساسی نمایندگی را فراهم سازد ، مدیر می تواند به طور کمی تاثیر مالی قرارداد جدید به حسابرس را به عملیات و اهداف شرکت تعیین نماید و همچنین حساسیت هر نوع قرارداد و مبلغی را که مدیر باید ارائه کند تا به تقاضای قرارداد عامل جامعه عمل بپوشاند ، نیز نشان داده می شود . در پایان با توجه به شرایط قرارداد ، برنامه ریزی بهینه نیروی انسانی برای هر حسابرس و هر فعالیت حسابرسی مفروض تعیین می گردد.
این برنامه پویا ، تغییراتی را که بوسیله بکارگیری حسابرس جدید در برنامه حسابرسان دیگر شرکت و در خصوص هر فعالیت ایجاد می شود را نیز نشان می دهد .

عنوان مقاله [English]

The Application of The Agency Theory In Planning And Staff Assignment of CPA Firms

چکیده [English]

This article extends the concept of agency theory to
multi-objective contractual settings and operationalizes the
elements of the basic agency model by applying that model to the
operations of a CPA firm, and specifying the pareto-optimal
contracts that can be established between the agent and principal.
The author demonstrates that when a principal faces
multi-objective contractual decisions and when a CPA
firm's, accounting system provides information that explicitly
formulates the agent-principal model, the principal can determine
quantitatively the effect of a given agent's contract on the
operations and objectives of the firm. The article also illustrates
the sensitivity of each alternative contract and specific sacrifices a
principal must make to satisfy the demands inherent in each of an
agent's alternative contract proposals. Finally, for each alternative
optimal contract, the author derives the optimal scheduling
assignments for each auditor in each auditing activity.
This pragmatic scheduling assignment also reflects those
changes in the auditor's assignments for each activity necessitated
by the hiring of a new agent.