مقایسه توانایی جریان‌های نقدی واقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

پیش‌بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است، زیرا تصمیم‌گیری، آنچه درآینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. درتصمیم‌گیری اقتصادی، پیش‌بینی مالی فعالیت مهمی محسوب می‌شود. نیازبه پیش‌بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد زیرا جریان‌های نقدی مبنایی برای پرداخت سود سهام، بهره، بازپرداخت بدهی و... هستند. با توجه به ادبیات نظری و تحقیقات انجام گرفته، سه مدل رگرسیون "سود"، "جریان‌های نقدی" و "جریان‌های نقدی واجزای تعهدی سود" برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی ساخته شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که "سودهای گذشته"، "جریان‌های نقدی" و "جریان‌های نقدی واجزای تعهدی سود" می‌توانند برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شود، ولی توانایی متفاوتی بین سه مدل پیش‌بینی وجود ندارد. گذشته از این دوره‌های زمانی اضافی داده‌های حسابداری می‌تواند توانایی پیش‌بینی مدل را بهبود ببخشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Power of Cash Flows and Accruals in Predicting Future Cash Flows

نویسندگان [English]

  • Heidar Mirfakhraddini
  • Mahmoud Moeinaddin
  • Alireza Ebrahimpour
چکیده [English]

Prediction is an important part of the decision-making process, because decision making reflects what will happen in the future. In economic decision making, financial prediction is a important activity. Cash flow prediction is required in various economic decisions, because the cash flows are the basis for dividends, interest payments and repayment of debt. With respect to theoretical literature and conducted researches, three regression models are constructed namely earnings, cash flows, accrual components and cash flows models for predicting future cash flows. The empirical results show that past earnings, cash flows, cash flow and accrual components of earnings can be used to predict future cash flows of Tehran listed companies. But there are not different predictive powers between three prediction models. Furthermore, additional year lags of accounting data can improve the predictive power of the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accrual
  • Cash Flow
  • Cash flow prediction
  • earnings