بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه آزاد کرج

چکیده

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش سرمایه گذاران نهادی از این منظر که آیا مالکیت نهادی سهام بر شیوه مدیریت سود شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. در مطالعات پیشین، پیرامون رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود، فرض شده است که شرکت‌ها دارای توانایی یکسانی برای ایجاد اقلام تعهدی غیر عادی به منظور مدیریت سود می‌باشند و تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی در توانایی مدیران برای مدیریت سود، نادیده گرفته شده است. سرمایه‌گذاران نهادی، کیفیت حاکمیت شرکتی را در گزارشگری مالی بهبود می‌بخشند. شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می‌دهند. دو نوع آزمون مختلف شامل آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه، برای بررسی ارتباط بین مدیریت سود و مالکیت نهادی مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی نتایج این تحقیق بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین سطح مالکیت نهادی و تمرکز آن با مدیریت سود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Institutional Stock Ownership and Earnings Management in Listed Companies on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradzadehfard
  • Mahdi Nazemi Ardakani
  • Reza Gholami
  • Hojatollah Farzani
چکیده [English]

This study investigate the effect of institutional stock ownership on a firm’s earnings management activity by testing the empirical association between institutional Investor shareholdings and flexibility available for managers to make use of abnormal Accrual adjustments to manage earnings. This study is motivated by the fact that most previous earnings management research generally ignores the influence of corporate governance factors that might constrain managers’ ability to manage earnings. Institutional investors improve the quality of corporate governance in financial reporting. The statistical population of this research consists of listed companies on Tehran Stock Exchange (TSE).It is Used 2 different types of statistical test (Correlation and multi cross-sectional regression tests) for investigating the relationship between earnings management and institutional stock ownership. The results show a significant difference between stock institutional ownership level and its concentration with earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Earnings management
  • Institutional Ownership
  • Institutional Ownership Concentration