ارزیابی کارایی متغیرهای مالی و متغیرهای اقتصادی در پیش بینی بحران مالی شرکت‌ها (مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادارتهران)

نویسندگان

دانشگاه آزاد تهران

چکیده

در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری که ذی‌نفعان را با عدم اطمینان‌های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها که با هر یک از شاخص‌های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.‌ هدف از پژوهش تعیین این مطلب است که الگویی مشتمل بر متغیرهای کلان اقتصادی ومتغیرهای مالی (نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد و نسبت‌های مالی صورت حساب سود و زیان و ترازنامه) قدرت پیش‌بینی بحران مالی را دارد. در این تحقیق 4 الگوی پیش‌بینی بحران مالی (اسپرین‌گیت، SAF شیراتا، والاس و تای‌دا) با نسبت‌های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی با وقفه زمانی یک سال و دو سال بسط داده شد ،برای آزمون توانایی پیش‌بینی بحران مالی الگوها، روش آماری رگرسیون لجستیک به کار گرفته شد. پس از آن برای تعیین بهترین الگوهای پیش‌بینی‌کننده با آزمون مناسب (خوبی برازش) با یکدیگر مقایسه شدند.با توجه به نتایج آزمون مشخص گردید الگوهای اسپرین گیت و والاس توسعه یافته با نسبت‌های جریان وجوه نقد و متغیرهای کلان اقتصادی دارای متغیرهای مؤثر برای پیش‌بینی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency Evaluation of Financial variables and Economic variables in Financial Distress Prediction Models in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ghodratollah Talebnia
  • Azita Jahanshad
  • Zahra Pourzamani
چکیده [English]

Changeable economic conditions and intense fluctuations in business environment are provided stakeholders to make decision under material uncertainty. In this case, using some models to predict financial performance (financial health or distress) by identifying effective variables or indexes is very important. This paper determines whether a model utilizes a number of economic and financial variables (such as cash flow ratios and the other financial ratios) which can be useful to predict the financial distress. In this study four prediction models like Wallace, Springate, Shirata, & Thai da are developed with cash flow ratios & economic variables with lag1 and lag2 which are tested by logistic regression .Then they are compared to determine the better prediction ability. Based on the findings, it is claimed that Wallace, Springate developed models with cash flow ratios &economic variables they have some efficient variables to predict financial distress or failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Variables
  • Financial Distress Predicting Models
  • Financial Variables
  • Logistic analysis