تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت موضوعی مهم در مباحث مدیریت مالی است. عملکرد یک بنگاه اقتصادی تابع عواملی متعدد است که یکی از این عوامل ساختار مالکیت شرکت‌ها است که می‌تواند بر عملکرد آنها تأثیری زیاد داشته باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب سهامداران بر بازدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ترکیب سهامداران در این تحقیق متغیر مستقل و بازدهی سهام متغیر وابسته است. قلمرو مکانی این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1381 هجری شمسی تا پایان سال 1385 هجری شمسی را در بر می‌گیرد. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1381 لغایت 1385 است. نتایج این تحقیق به طور کامل فرض غیرخطی بودن تأثیر ترکیب سهامداران بر بازده را رد نمی کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شرکت‌هایی که درصد کمتری از سهام آنها در اختیار بزرگترین سهامدار آنها است (ترکیب سهامداران آنها پراکنده تر است) برای سرمایه گذاری گزینه‌های مناسبتری هستند. شرکت‌هایی که درصد بیشتری از سهام آنها در اختیار سهامداران حقوقی است، برای سرمایه گذاری گزینه‌های مناسبتری هستند. تأثیر میزان مالکیت سهامداران حقیقی و میزان مالکیت اعضای هیئت مدیره یک شرکت بر بازده آن تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ownership Structure Combinations Effect on the Return of the Accepted Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Jalal Sadeghi Sharif
  • Mohamad Kafash Panjeh Shahi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combination of Shareholders
  • Ownership Structure
  • Return