بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

پیش‌بینی ورشکستگی یکی از موضوعات اصلی طبقه بندی شرکت‌هاست. مالکان، مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، شرکای تجاری و همچنین موسسات دولتی علاقمند به ارزیابی وضعیت مالی شرکت هستند زیرا در صورت ورشکستگی هزینه‌های زیادی به آنها تحمیل می‌شود.امروزه مدل‌های مختلفی برای پیش‌بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.‌ هدف این مطالعه،ارائه مبانی تئوریکی تحقیق و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری مدل‌های آلتمن و فالمر جهت پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها می‌باشد. از این رو داده‌های جمع آوری شده برای سال‌های 1379 تا 1383 مورد آزمون قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها روش‌های آماری باینومیال ناپارامتریک مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که در پیش‌بینی یک شرکت،تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش‌بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applicational Investigation of Altman and Fulmer Bankruptcy Prediction Models in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Fereidoon Rahnamaie Roodposhti
  • Razieh Alikhani
  • Mehdi Maranjory
چکیده [English]

Bankruptcy prediction is one of the major business classification topics. Owners, managers, investors, creditors and business partners, as well as governmental institutions are interested in assessing the financial position of firms. Nowadays several models have been used to predict bankruptcy.‌The goal of this study is the presentation of theoretical basis of bankruptcy and comparing the results of prediction of Altman and Fulmer models. So the data collected were examined during the years 2000-2004. To analyze the data the nonparametric statistical models were used. The results show that in the prediction of bankruptcy, there is a significant difference between two models. Altman model has done more conservatively than Fulmer model as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altman model
  • bankruptcy
  • Bankruptcy prediction
  • Fulmer Model