شناسایی عوامل مالیاتی موثر بر مزیت استفاده از بدهی برای تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی عواملی است که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت و مزیت استفاده از بدهی در ایران را کاهش دهند. بدین منظور، در ابتدا مجموع? قوانین مالیاتی ایران مورد بررسی قرار گرفت و سه گروه کلی از عواملی که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت را کاهش دهند، شناسایی گردید. گروه‌های مذکور شامل ساختار درآمدها، ساختار هزینه‌ها و، سایر معافیت‌های مورد استفاده توسط هر یک از شرکت‌ها می باشند. سپس رابط? بین مزیت مالیاتی بدهی، که مربوط به ساختار هزینه‌های شرکت می باشد، با ساختار درآمدها و سایر معافیت‌های مورد استفاده توسط شرکت، مورد بررسی واقع شد. بررسی مذکور با استفاده از یک مدل رگرسیون چندمتغیره و داده‌های نمونه ای شامل 160 سال- شرکت اطلاعات مندرج در اظهارنامه‌های مالیاتی برخی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1377 لغایت 1384، انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که، مطابق با مبانی نظری ارائه شده، همزمان با کاهش نرخ مالیات شرکت، استفاده از بدهی نیز کاهش می یابد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهندکه برخلاف پیش بینی انجام گرفته، درآمد حاصل از صادرات، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت‌ها که بیانگر سپرهای مالیاتی غیر بدهی می باشند، با استفاده از بدهی رابط? مستقیمی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Tax Factors Effecting Debt Tax Advantage in Financing for listed Firms in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyyed-Abbas Hashemi
  • Mehdi Mehrabi
چکیده [English]

This paper tries to identify factors that can reduce company marginal tax rate and debt tax advantage. In this order, at first Iran's tax codes were investigated and three main groups of factors that can reduce company marginal tax rate, were identified. The groups consist of revenues structure, expenses structure, and other exemptions used by the firms. Then the relationship among debt tax advantage, which belongs to expenses structure, with revenues structure and other exemptions used by the firms, were examined. The examination was made by using a multiple regression model and sampling data for 160 firm-years from tax returns of some firms which listed in Tehran stock exchange during 1998-2005. The results indicate that, as were predicted, use of debt is decreased as corporate tax rate is reduced. The results also show that, in contrast to the prediction, debt is positively related to export revenue, stock exchange revenue, and revenue of investing in other firms which are proxies for non debt tax shields.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Debt tax advantage
  • Marginal tax rate
  • Non-debt tax shield