ارزیابی واکنش کمتر از حد مورد انتظار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

عدم واکنش منطقی سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات جدید در بازار باعث عدم انعکاس ارزش ذاتی آنها می‌شود. در این پژوهش به ارزیابی فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه‌گذاران که توسط جگادیش و تیت‌من [19] ارایه گردیده با استفاده از بازده‌های کوتاه مدت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های 1378 تا 1385 پرداخته شده است. در این مقاله 6 فرضیه را مطرح و مورد آزمون قرار داده‌ایم. جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های آماری t استیودنت با 1-n درجه آزادی و هم‌بستگی پیرسون و در سطح معنی‌داری 95 درصد استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش‌های خارجی، حاکی از عدم واکنش کُند و کمتر از حد انتظار سرمایه‌گذاران در دوره‌های زمانی 6 ماهه می باشد؛ بدین ترتیب نمی‌توان از طریق به کارگیری راهبرد سرمایه‌گذاری قدرت نسبی(مومنتوم) در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌های زمانی 6 ماهه به بازده مازاد بااهمیتی دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation Investor's Underreaction in the Tehran Stock Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani
  • Ali Akbar Nonahal Nahr
چکیده [English]

The findings of various Researches have challenged the validity of EMH in the last two decades. One of these challenges, is misreaction of investors to new informations that leads securities prices don’t reflex the real value of securities. This Research has investigated the Underreaction hypothesis of Jegadeesh & Titman [19] In TSE, Through short term Returns of stocks from 1998 to 2005. In this article 6 hypothesis were analyzed. Statistical methods of T-test and Pearson's correlation were used to analyze the hypothesis. Results of this Research, Contrary to Many Foreign Researches does not Represent the Underreaction of investors in 6 month periods; therefore can't earning excess Returns through the use of Relative Strength (Momentum) strategy in TSE.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EMH
  • Initial Overreaction
  • Post Earnings Announcement Drift
  • Return Continuation
  • Underreaction