مقایسه‌ی قدرت توضیحی مدل‌های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت‌ها

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش به بررسی مقایسه‌ی قدرت توضیحی مدل‌های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت‌ها می‌پردازد. مدل ارزیابی سود باقیمانده، ارزش شرکت را تابعی از سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در روش حسابداری مازاد خالص و مدل رشد غیر عادی سود، ارزش شرکت را تابعی از میزان سود غیر عادی در هر دوره می‌داند. در این پژوهش، تعداد 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی زمانی 1385-1381 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه‌ها از داده‌های تلفیقی در طی دوره‌ی پژوهش استفاده شده است. به منظور مقایسه‌ی قدرت توصیحی دو مدل، معیارهای ضریب تعیین تعدیل شده، میانگین مجذورات خطا، آماره‌ی F رگرسیون و هم‌چنین معیارهای آکائیک و شوارتز- بیزین مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین قدرت توصیحی این دو مدل در تعیین ارزش شرکت‌ها در حالت کلی و در صنایع مختلف، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و تقریباً در تمامی موارد، مدل ارزیابی سود باقیمانده در تعیین ارزش شرکت‌ها دارای قدرت توضیحی نسبی بالاتری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Explanatory Power between Residual Income Valuation and Abnormal Earnings Growth Models in Determining the Value of Companies

نویسندگان [English]

  • Hamid Mahmoodabadi
  • Anavar Bayazidi
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the explanatory power between two models of residual income valuation and abnormal earnings growth in determining the value of admitted companies in Tehran Security Exchange. According to the model of residual income valuation, the value of the company follows book value of equity and earnings by clean surplus accounting method and the value of the company follows abnormal earnings over time, based on abnormal income growth model. Abnormal earnings is exceed earnings of a company accounted according to imposed capital costs over time. Our study sample included 177 companies during 2002 to 2007. As the findings showed, none of the hypotheses verified significant difference between explanatory powers in two models. The findings also indicated that there was a significant relationship between the company value and accounting variables but there wasn't a significant difference between explanatory power in determining the company values. It was also revealed that explantory power of residual income valuation model was relatively higher than abnormal earnings growth model in all cases. However, it should be noted that there were two independent variables in residual income valuation model but one independent variable in abnormal earnings growth model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnormal earnings
  • Clean surplus
  • Residual income
  • valuation of company