رابطه‌ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در ‌گزارشگری مالی

نویسندگان

دانشگاه بین المللی قزوین

چکیده

هدف اصلی این مقاله تعیین رابطة بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و میزان محافظه کاری در گزارشگری مالی است. زیرا بنا به استدلال ما، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می‌شود. محافظه کاری هم به نوبة خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه‌های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون‌های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة 1381 تا 1385 حاکی از وجود رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت‌های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طبق پیش‌بینی ما، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می‌شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می‌یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت‌های مالی مورد تأیید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Link between Information Asymmetry and Conservatism in Financial Reporting

نویسندگان [English]

  • Javad Rezazadeh
  • Abdollah Azad
چکیده [English]

The main goal of this paper is determining the link between information asymmetry among equity investors and conservatism in financial reporting. Becouse we argu that information asymmetry between equeity investors generates accounting conservatism in financial statements. Conservatism reduces the manager's incentives and ability to manipulate accounting numbers and so reduces agency costs that information asymmetry generates. In this paper the Bid-Ask spread and Basu coefficient is used respectively as measures of information asymmetry and conservatism. Our statistical population is the firms listed in Tehran Stock Exchange that examined for the time period 1381 to 1385 by 81 firms as the sample. The results of empirical tests indicate that information asymmetry among equity investors is significantly positively related to conservatism. Further, the results indicate that changes in information asymmetry between equity investors lead changes in conservatism. This result shows that as the consequence of the increase in the information asymmetry between investors, the demand for conservatism increases. These results confirm the usefulness of conservatism as a qualitative characteristic of financial statements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Good news and Bad news
  • Information Asymmetry