بررسی عکس‌العمل بیش از اندازه سرمایه‌گذاران به الگوهای عملکرد گذشته شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهشگرانی که عکس‌العمل بیش از انداز? سهامداران را مورد بررسی قرار داده اند، به این نتیجه رسیده‌اندکه سرمایه‌گذاران به عملکرد مالی گذشته شرکت‌ها عکس‌العمل بیش از اندازه نشان می‌دهند. سرمایه گذاران، سهام‌های با عملکرد گذشت? خوب را بالاتر از ارزش ذاتی شان و سهام‌های با عملکرد مالی گذشت? ضعیف را پایین تر از ارزش ذاتی شان ارزش گذاری می‌کنند. بعد از مدتی وقتی سرمایه‌گذاران تشخیص دهند که انتظارات قبلی آنها صحیح نبوده است، قیمت سهام به ارزش ذاتی و واقعی خود باز می‌گردد. تحقیق حاضر به بررسی عکس‌العمل بیش از اندازه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. این بررسی در مرحل? اول بدون کنترل اثر متغیر‌های «نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام»و«انداز? شرکت» و در مرحل? دوم با کنترل« نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام» و «انداز? شرکت»، به عنوان معیارهای ریسک صورت گرفته است. دور? زمانی تحقیق هشت ساله از سال 1378 تا 1385 می‌باشد. جامع? آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق آزمون پرتفولیو می‌باشد. تجزیه وتحلیل نتایج از طریق آزمون آماریt اسیتودنت صورت گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سها مداران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به متغیرهای سود قبل از اقلام غیر مترقبه، فروش و بازده سهام، عکس‌العمل بیش از اندازه نشان می‌دهند ولی نسبت به متغیر جریان نقدی، عکس‌العمل بیش از اندازه نشان نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigating Overreaction of Investors to Patterns of Past Financial Performance Measures in the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Dariush Damoori
  • Saeed Saeeda
  • Ahmad Fallahzadeh
چکیده [English]

Studies investing the market overreaction argue that investors overreact to past financial performance investors drive stocks with high historical financial measures above their fundamental values. On the other hand price of stocks with poor past financial performance are pushed below their fundamental value. Subsequently , when investors realize that their previous expectation have not materialized, stock price of these firms revert to their fundamental values. The current study investigates overreaction of stockholders in the Tehran stock exchange(TSE).we also examine the impact of book to market ratio and firm size on the overreaction. time frame of present study is eight years that is ranged from 1998 to 2005. Testing method in this study is portfolio test. For analyse of results are used statistic t test. Results of this research show that investors in the Tehran stock exchange overreact to sales, earning and return of stock but they don’t overact to cash flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Formation period
  • Loser Portfolio
  • Overreaction
  • Testing period
  • Winner Portfolio