بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس

نویسندگان

دانشکده مدیریت

چکیده

بر اساس فرضیه بازار کارا قیمت سهام از فرایند گشت تصادفی پیروی می‌کند. در چنین بازاری بازده سهام را نمی‌توان بر اساس تغییرات گذشته قیمت‌ها پیش‌بینی کرد. اما ارائه شواهدی دال بر وجود ناهنجاری‌هایی در بازارهای سهام توسط محققان، فرضیه بازار کارا را با تردیدهایی مواجه ساخت. بازگشت به میانگین یکی از این ناهنجاری‌ها می‌باشد. در این تحقیق وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور با استفاده از آزمون نسبت واریانس، بازگشت به میانگین در سه شاخص قیمت، بازده نقدی و قیمت و شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر در دورهای زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل وجود بازگشت به میانگین را در دو شاخص قیمت و شاخص بازده نقدی و قیمت در بیشتر دوره‌های زمانی تایید می‌نماید. اما شاخص پنجاه شرکت فعال‌تر در دوره زمانی 87-84 و در بیشتر فواصل زمانی از فرایند گشت تصادفی پیروی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Mean Reversion in Tehran Security Exchange Using Variance Ratio Test

نویسندگان [English]

  • Reza Tehrani
  • Hojjat Allah Ansari
  • Alireza Saranj
چکیده [English]

Based on efficient market hypothesis the stock prices follow random walk process. In such market the stock return can not be predicted using past price variation. However, efficient market hypothesis is under question because the researchers have provided evidenses that reveal some anomalies in stock markets. Mean reversion is one of these anomalies. Therfore this study aimed at investigating mean reversion in Tehran Security Exchange. For the purpose of the study, variance ratio test was used to examine mean reversion in three indexes of TEPIX, TEDPIX, and 50 most traded at different time priods. The obtained results confirmed mean reversion in TEPIX, TEDPIX during the most time priod. This is while, the 50 most traded indexes have followed random walk from 1384 to 1387 and during most time intervals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficient Market
  • Mean Reversion
  • Random Walk
  • Variance Ratio Test