تبیین توان درجه اهرم اقتصادی جهت آزمون ضریب حساسیت و سنجش عملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت ایران خودرو دیزل)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به معرفی و کاربرد درجه اهرم اقتصادی به‌عنوان یکی از تکنیک‌‌ها، در تبیین ضریب حساسیت و شناسایی ریسک سیستماتیک و ابزار برنامه‌ریزی سود در چارچوب مبانی نظری اهرم‌ها پرداخته می‌شود. ضمن این که جهت افزایش قدرت توجیهی اهرم اقتصادی ،از طریق آزمون‌های تجربی به ارزیابی و تجزیه و تحلیل آن نیز پرداخته می‌شود. به‌منظور تدوین فرضیه‌ها و مدل تحلیلی تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون هدف تحقیق یعنی ارتباط معکوس و معنی‌دار میان نرخ بهره و فروش شرکت پذیرفته نمی‌شود و با آزمون فرضیه‌ها تائید می‌گردد که میان درجه اهرم اقتصادی و بازده بازار و بازده مورد انتظار ارتباط معنی‌داری وجود ندارد ولی درجه اهرم اقتصادی، بازده مورد انتظار را بهتر از دو اهرم عملیاتی و مالی تبیین می‌نماید. در مورد بازده بازار قدرت تبیین درجه اهرم عملیاتی بالاتر از سایر اهرم‌ها است. هم چنین مقدار بتای محاسبه شده به کمک درجه اهرم اقتصادی در مقایسه با مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل تعدیل شده آن تفاوت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Explanation of Degree of Economic Leverage (DEL) for Testing Beta Coefficient and Corporate Performance Evaluation (Sale's Change) Case Study (Iran Khodro Disel Corporation)

چکیده [English]

In this paper, we will intend to introduce Degree of Economic Leverage and it's usage as one of the new techniques in explanation Beta coefficient and identification the systematic risk and profit planning equipment in leverage theoretical conceptual as well. Meanwhile, we will consider and analyze it through experimental testing for increasing its justification explanatory potency. The Degree of Economic Leverage is defined as the percentage change in the firm's sales resulting from a unit percentage change attributable to an exogenous economic disturbance. After theoretical conceptual studies by using regression analysis and Pearson correlation testing, the research objective that is the inverse and meaningful relation between interest rate and firm's sales is not acceptable but confirmed by hypothesis testing that there is no relation between Degree of Economic Leverage and market return and expected return, but Degree of Economic Leverage explanted expected return better than Degree of Operational Leverage and Degree of Financial Leverage. Degree of Operational Leverage will expellant market return better than the two other leverages. Also there is a meaningful difference between measure of the Beta calculating by DEL and the BETA computing by CAPM, DCAPM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta
  • Degree of economic leverage
  • Intrinsic risk
  • Leveraged beta
  • Unleveraged beta