مولفه‌های توانمندسازی مؤسسات ارائه‌کننده خدمات ماپ مالی در فضای کسب و کار ایران

نویسندگان

چکیده

رقابت در عرصه خدمات مالی به ویژه در بین شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌کننده خدمات مشاوره، آموزش و پژوهش (ماپ) روز به روز شدت بیشتری پیدا می‌کند. این شرکت‌ها بایستی توانمند باشند تا زمینه توسعه سایر شرکت‌های تخصصی فعال در این بخش را فراهم سازند. بر این اساس چند سوال اساسی به شرح زیر مطرح می‌باشد: 1) سازمان‌های متولی در توانمندسازی مؤسسات ارایه‌کننده خدمات ماپ مالی چه نقشی دارند 2) دانشگاه‌ها در توانمندسازی مؤسسات ارایه‌کننده خدمات ماپ مالی چه نقشی دارند 3) بنگاه‌های اقتصادی استفاده‌کننده از خدمات ماپ مالی در توانمندسازی مؤسسات ارائه‌کننده این نوع خدمات چه نقشی دارند 4) مؤسسات ارائه‌کننده خدمات ماپ مالی در توانمندسازی خود چه نقشی دارند.
در این تحقیق پس از مشخص شدن مدل‌ها و مولفه‌های توانمندسازی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌کننده خدمات ماپ مالی، در قالب یک بررسی میدانی از خبرگان این بخش در زمینه اهمیت و وضعیت مولفه‌های شناسایی شده نظرسنجی شده ‌است. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که از نظر خبرگان کلیه مولفه‌های توانمندسازی شرکت‌ها و مؤسسات ارائه‌کننده خدمات ماپ مالی در فضای کسب و کار ایران مورد تائید بوده و علی‌رغم اهمیت بالا، اکثریت این مولفه‌ها از وضعیت چندان مساعدی برخوردار نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enabling factors of financial consulting, training and research service providers (f-CTR-sp) in Iran business environment

چکیده [English]

Competition in financial services market especially between financial Consulting, Training and Research service providers (f-CTR-sp) are going to be more intensive than before. These companies as facilitators of developing financial entities should be competent to be effective. Accordingly some questions there exist as follows: in order to enable f-CTR-sp, what roles do (1) the authorized organizations and institutions, (2) the universities, (3) the enterprises which need f-CTR services and (4) the f-CTR-sp itself?
In this study after identifying the models and factors of enabling f-CTR-sp, as a field survey experts were questioned on importance and situation of the factors in Iran financial business environment. Results show that based on experts’ opinion the factors are confirmed and most of them evaluated very important but not appropriate. Finally the enabling factors have been ranked and accordingly some applied recommendations provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enabling
  • f CTR sp.
  • financial consulting training research services