اندازه‌گیری کارایی نسبی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (شاخص‌های تکنولوژی اطلاعات)

نویسندگان

چکیده

با شتاب روزافزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت‌ها به‌منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از تکنولوژی اطلاعات می‌باشند و سرمایه‌گذاری در این تکنولوژی به سرعت در حال افزایش است. سنجش اثرات این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها در بازده و کارائی شرکت‌ها تاکنون در تحقیقات بسیاری بررسی گردیده است که نتایج یکسانی نیز به‌دست نداده‌اند. در این تحقیق به منظور سنجش اثرات سرمایه‌گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر کارائی شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شده است. نتایج مبین این است که مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها مدل‌های مناسبی برای رتبه‌بندی و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم‌گیری هستند و هم‌چنین مدل چارنز، کوپر و رودز(سی- سی- آر) نسبت به مدل بنکر، چارنز و کوپر(بی- سی- سی) از نظر تکنیکی کاراتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency Measurement Using Data Envelopment Analysis in TSE Listed Companies (Applying Information Technology Criteria’s)

چکیده [English]

Today companies are operating in a changing environment, so they have to cope themselves with these changing environment using different tools such as Information Technologies. In this case using this technology is increasing overtime. Measuring the impact of these technologies on company’s efficiency and outputs has been on a long debate. In this article we applied Data Envelopment Analysis (DEA) to measure these effects and to rank Iranian Stock Exchange listed companies. Results showed that DEA is a very strong technique in measuring the IT investment outputs based on efficiency rankings, also the BCC model of DEA is more powerful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • efficiency measurement
  • Information technology.