بررسی تأثیر دوره سرمایه‌گذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دوره زمانی 85-81)

نویسندگان

چکیده

در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه‌گذاری است. یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه‌گذاری، دوره سرمایه‌گذاری به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری است. در پژوهش حاضر، براساس میانگین سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دو گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری با دوره سرمایه‌گذاری بلندمدت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با دوره سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تقسیم شدند. در ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار براساس بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و یکبار بر اساس بازده ماهانه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری محاسبه معیارهای شارپ، ترینر و جنسن صورت گرفت و فرضیه‌های تحقیق با استفاده از آزمون من- ویتنی و t استیودنت مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه‌گذاری عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و شرکت‌های با دوره سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف‌تر از بورس داشته‌اند و براساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey Investment Period Influence on Investment Company’s Performance in Tehran Stock Exchange (period 1381- 1385)

چکیده [English]

There is tendency in capital market to appraisal performance of investment company because it is same as appraisal performance of professional investor. Also investment period was being an effective factor on investment decision but how influence this factor investment company’s performance.
In current study same as Morningstar Institution methodology if cases have 66 percentage of specific character, they would be in same group, so basis value of long term and short term investment in balance sheet, sample consist two groups, nine investment companies with long term period and five investment companies with short term period.
For appraisal performance of investment company base on rate of return and risk, once base on monthly rate of return of investment company’s portfolio and once base on monthly rate of return of investment company’s stock, risk adjusted measures (sharpe, trynor and Jensen) accounted and research hypothesizes with Mann- Whitney U and T- Student tested. Some of data took from Rahavard-e-novin and Tadbirpadaz databases and some of data take from Tehran Stock Exchange site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment period
  • Market index
  • Portfolio return of investment company
  • Risk adjusted measures of performance
  • Stock return of investment company