بررسی رابطه کیفیت سود با واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده‌های نقدی سهامداران

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش‌، بررسی و تبین رابطه بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته حول خبر صدور سهام جدید شرکت‌هایی که از محل مطالبات و آورده‌های نقدی افزایش سرمایه داده‌اند، می‌باشد. در این مطالعه، کیفیت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (1991) و بازده غیرعادی- انباشته با استفاده از مدل بازار اندازه‌گیری شد. هم‌چنین برای آزمون ارتباط بین کیفیت سود و بازده غیرعادی انباشته، از تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج حاصل از هر دو آزمون تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه معناداری بین کیفیت سود و واکنش بازار به خبر صدور سهام جدید وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relation Between Earnings Quality and Market Reaction to Raising Equity Capital From Stockholders Funds and Receivables

چکیده [English]

The purpose of this study is investigating the relation between earnings quality and cumulative abnormal returns around the announcement of new equity issues from stockholders funds and receivables. In this study, earnings quality and cumulative abnormal returns has been measured respectively based on modified Jones model (1991) and market model. Also we used variance analysis and regression analysis for testing the relation between earnings quality and cumulative abnormal returns. The result of both test shows that there is no significant relation between earnings quality and market reaction to new equity issue announcement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric information
  • Cumulative abnormal returns
  • Earnings Quality
  • Raising equity capital from stockholders funds and receivables