گزینش مدلی کارآمد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی بر اساس مقایسه مدل‌های مربوط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384- 1378

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی مدل‌های پیش‌بینی جریان‌های نقدی می‌پردازد و براساس خطای مطلق قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کند. در تحلیل‌ها از داده‌های 165 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1378 تا 1384 استفاده شده است. در این تحقیق هم چنین تاثیر تغییر‌پذیری فروش‌ها و تغییر‌پذیری سودهای عملیاتی به‌عنوان شاخص‌هایی از تغییر‌پذیری محیط تجاری و هم‌چنین تاثیر اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی هر یک از مدل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. به منظور بررسی تاثیر هر یک از این عوامل بر قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها از همبستگی اسپیرمن ما بین عوامل ذکر شده و خطای مطلق پیش‌بینی استفاده شده است.
مقایسه مدل‌ها در سطح کل شرکت‌ها و هم چنین در سطح صنایع به عمل آمده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده مدل‌هایی که از اقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی استفاده می‌کنند نسبت به مدل‌هایی که تنها بر مبنای جریان نقد می‌باشند قابلیت پیش‌بینی بالاتری دارند.
بررسی همبستگی اسپیرمن نشان داد که تغییر‌پذیری فروش و تغییر‌پذیری سود‌های عملیاتی بر خطای مطلق مدل‌ها تاثیر‌گذار بوده است و با افزایش تغییر‌پذیری قابلیت پیش‌بینی مدل‌ها کاهش می‌یابد. ولی اندازه شرکت هیچ‌گونه تاثیری بر خطای مطلق مدل‌ها نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Effective Model to Predict Cash Flow Based on a Comparison of the Relevant Models: Case of Tehran Stock Exchange

چکیده [English]

This paper studies the cash flows forecast models and compares the predictive ability of models based on absolute forecast error. Also in this paper, as the indicator of volatility of business environment, the effects of volatility of sales and volatility of operating profit have been used and the effect of firm size on predictive ability of each model has been considered.
In order to study above mentioned, three following hypotheses have been tested in this paper:
Hypothesis 1: the predictive ability of future cash flows based on accruals models is more than those models which only use the cash flows information.
Hypothesis 2: the predictive ability of accruals based models and those models which only use the cash flows in their predictions, change as volatility of sales and volatility of operating profit.
Hypothesis 3: the predictive ability of accruals based models and those models which only use the cash flows in their predictions, increase as the firm size increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Cash flow from operations
  • Cash flow prediction
  • Volatility of operational profit
  • Volatility of sales