بررسی رابطه ضریب P/Eو متغیرهای کلان اقتصادی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق یافتن ارتباط بین ضریبP/E بورس اوراق بهاء‌دار تهران با متغیرهای کلان اقتصادی است. ضریب P/E از معیارهای رایج برای تحلیل وضعیت شرکت‌ها، صنایع و بازار است. این نسبت پایة ارزیابی قیمت سهام بر مبنای سود شرکت است و بیش از سایر عوامل، به عنوان پایة قیمت‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضریب P/E از عایدی شرکت به عنوان مبنای ارزش‌گذاری سهام استفاده می‌کند و به روش‌های مختلف به ارزیابی سهم، بدرة سهام (پورتفوی) و شاخص بازار می‌پردازد و مظنة زیر ارزش یا بالای ارزش بودن قیمت سهم است، محاسبة آن ساده است و به دلیل عدم دخالت عوامل ذهنی و سایر برآوردها، کلیه استفاده‌کنندگان به نتایج یکسانی می رسند. با استفاده از فرمول ارزش فعلی، ضریب P/E می‌تواند به عنوان شاخص رشد عایدات مورد انتظار و نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری سهام یا ترکیبی از هر دو باشد. در این تحقیق21 متغیر کلان اقتصادی به تفکیک پولی و حقیقی انتخاب شد. همچنین برای روندزدایی، متغیر روند به عنوان یک متغیر مستقل وارد مدل‌ها گردید وبرای بررسی فرضیه های تحقیق از رگرسیون چند گانه وتحلیل عاملی استفاده شد. نتایج رگرسیون چندگانه بین ضریب P/E وتمامی متغیرهای اقتصادی منتخب نشان از همخطی شدید بین متغیرهای منتخب دارد.ولیکن با استفاده از روش تحلیل عاملی و مولفه اصلی، وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته P/E تایید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This study investigates the relationship between PE and macroeconomic variables. In this paper, 21 macroeconomic variables are selected with decomposition to nominal and real variables. Also for detrending, trend variable is entered in model as an independent variable and multiple regression and factorial analysis are used for surveying research hypothesis. The multiple regression analysis result indicates that there is strict correlation between selected variables. However, it is confirmed the relationship between the independent variables and dependent variable (PE) by using factorial analysis and major component method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitrage Pricing Theory (APT)
  • Business Cycles
  • Capital Assets Pricing Model (CAPM)
  • Efficient Market Hypothesis (EMH)
  • Macroeconomic Variables (nominal and Real)
  • monetary policies
  • PE Factor