سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی رشد سود

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی ( مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی 1378تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد.
نتایج به‌دست آمده بیان‌گر آن است که به غیر از سود تقسیمی بقیه متغیرهای مستقل با رشد سود عملیاتی رابطه‌ی معنی‌دار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The objective of this article is to investigate the usefulness of the four fundamental independent variables – shareholders’ equity, stock price, dividends, and operating earnings – on the annual operating earning growth rate (the dependent variable). The relevant data was collected for a five-year-period (1387-1382). To study the significance correlation, two relevant statistical models namely Multivariable Regression and Panel Data were employed. The hypothesis test result showed a significant correlation between the variables, with the exception of dividends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividends
  • Earning
  • Fundamental Variables
  • Shareholders’ Equity
  • Stock Price